Ukončené výzvy


V minulosti NFNŽ vypsal a uskutečnil následující grantové výzvy:

 • grantová výzva na podporu investigativní žurnalistiky
  s celospolečenským dosahem (prosinec 2016);
 • grantová výzva na podporu medializace veřejných zakázek (březen 2017);
 • grantová výzva, jejímž cílem bylo upozornit veřejnost na stav justice (červen 2017);
 • grantová výzva „Podzim 2017“
 • grantová výzva „Jaro 2018“
 • grantová výzva „Podzim 2018“
 • grantová výzva „Jaro 2019“ (uzávěrka pro podání přihlášek 15. 4. 2019)

Grantová výzva Jaro 2019

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie. Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky.

Podmínky grantového kola

Grant je určen redakcím, které nepatří do velkého zavedeného vydavatelství a nejsou finančně propojeny s politickým uskupením či zájmovou skupinou. O grant se mohou ucházet také jednotlivci. Zájemci o podporu musí předložit náměty na projekt na předem stanoveném formuláři spolu s rozpočtem, který je nedílnou součástí projektu.

Maximální výše podpory: 250.000 Kč

Vyhlášení grantové výzvy: 6. 3. 2019

Uzávěrka pro přihlášení: 15. 4. 2019

Oznámení výsledků udělení grantů: do 10. 6. 2019

Maximální délka trvání projektu: maximálně 6 měsíců v období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019

 

Náležitosti žádosti o podporu

Spolu s Žádostí o grant a Rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu.

Posouzení žádosti

Každá žádost bude posouzena expertní radou externích hodnotitelů, jejichž jména jsou v průběhu hodnocení neveřejná. Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií. O udělení grantu rozhoduje správní rada NFNZ, která se opírá o doporučení členů expertní rady.

Osnova hodnocení:

 •  Kvalita zpracování projektu, zejména s důrazem na novost tématu a míru investigace či analytické práce.
 •  Nakolik se téma zabývá věcí veřejného zájmu a nakolik přispívá k veřejné debatě.
 • Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací, dále pak zohlednění nových forem oslovení potenciálních konzumentů.
 • Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu.
 • Požadované finanční prostředky odpovídají rozsahu projektu

Žádost o podporu zasílejte spolu s rozpočtem a požadovanými přílohami do 15. 4. 2019 na email [email protected]. Děkujeme.