Podpořte nás
Chci odebírat novinky
Podpora lokální žurnalistiky 2024

1. Cíle a téma výzvy

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci se Syndikátem novinářů České republiky a Nadací OSF vyhlašuje grantovou výzvu „Podpora lokální žurnalistiky“, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a lokálně důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie.

Granty jsou určeny pro lokální média na konkrétně zaměřené tematické projekty zohledňující klíčová analyticky a investigativně zpracovaná lokální témata, která současně dávají výrazným způsobem hlas lidem v lokalitách a jsou postavena na lokálních zdrojích informací. Grant může být využit jak na obsahové, tak technické zajištění tematického projektu.

2. Komu je grant určen

 • Finanční podpora je určena lokálním médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či komunikační agenturou a veřejnou správou.
 • O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce. Případné neformální sdružení novinářů musí vždy zastupovat konkrétní odpovědná osoba.
 • Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).
 • Podrobnější popis podmínek poskytování příspěvků naleznete v Zakládací listině NFNZ (čl. VII) a Směrnici o kvalifikačních kritériích pro granty.

3. Oblasti podpory

 • Tematický projekt zaměřený na lokální téma využívající prvky investigativní/analytické/datové/reportážní žurnalistiky.
 • Posílení infrastruktury lokálních redakcí, které povede k jejich rozvoji, finanční stabilizaci a větší udržitelnosti.

4. Finanční podpora

Maximální výše podpory pro 1 projekt: 150 000 Kč

Celková maximální výše finanční podpory: až 600 000 Kč

 • Z grantu je možné financovat veškeré oprávněné náklady potřebné pro tvorbu novinářského obsahu včetně mzdových nákladů, materiálových nákladů, nákupu služeb a ostatních nákladů.
 • Mediální obsah je možné kombinovat s doprovodnými akcemi typu přednášky, konference, diskuze apod., které splňují zadání výzvy a oblasti podpory definované v bodě č. 3.
 • Z grantu je možné hradit i cestovné, ubytování a další náklady spojené s logistikou v rámci lokality.

5. Termíny

Vyhlášení grantové výzvy: 1. března 2024

Uzávěrka pro přihlášení: 31. března 2024

Oznámení výsledků udělení grantů: nejpozději do 6. května 2024

Délka trvání projektu: v období od 6. 5. 2024 (nejdříve od termínu podpisu smlouvy) max. do 31. 12. 2024. V odůvodněných případech může NFNZ schválit delší dobu zpracování tématu, pokud o to žadatel v žádosti požádá (například u tištěného měsíčníku apod.).

Odevzdání závěrečné zprávy: do 1 měsíce od realizace projektu, nejpozději však do 31. 1. 2025 (pokud nebyla schválena delší realizace).

6. Podmínky pro udělení žádosti

 • Žadatel*ka splňuje podmínky dle bodu č. 2 těchto pravidel.
 • Žadatel*ka odevzdá všechny náležitosti žádosti o podporu dle bodu č. 7.
 • Žádající médium garantuje existenci alespoň 1 rok. Případně žádající fyzické osoby mají pravidelnou publikační praxi alespoň 1 rok a garanci média publikujícího výstupy z grantu.
 • O udělení podpory úspěšný Žadatel*ka vhodnou formou informuje (sociální sítě, dané médium apod.), pokud to charakter podpory umožňuje.

7. Náležitosti žádosti o podporu

 1. Žádost o grant
 2. Rozpočet projektu. 
 3. Spolufinancování projektu: Min. 10 % celkových nákladů projektu musí být financováno z vlastních či jiných zdrojů žadatele, max. 90 % nákladů může být financováno z grantu.
 4. Výpis z Evidence skutečných majitelů.
 5. Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) a také o neexistenci personálního či majetkového propojení s komunikačními agenturami, politickými uskupeními, s veřejnou správou, a to ve vztahu ke všem členům statutárního orgánu.
 6. Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení na webových stránkách NFNZ.

8. Odevzdání žádosti

Žádost včetně všech požadovaných příloh posílejte pouze elektronicky na adresu [email protected], do předmětu prosím uveďte „Žádost o grant Podpora lokální žurnalistiky“.

9. Posouzení žádosti

Každá žádost bude posouzena grantovou komisí složenou ze zástupců z řad expertní rady NFNZ, SN ČR, Nadace OSF a případně dalších nezávislých mediálních expertů (jména konkrétních vybraných hodnotitelů jsou neveřejná). Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií v bodě č. 10.

Dle získaných počtů bodů se sestaví pořadí a stanoví se hranice pro podporu projektů.

Při vyhodnocování žádostí bude přihlíženo k tomu, nakolik médium, v němž budou výstupy z grantů publikovány, dodržuje základní standardy novinářské práce, např. dle kritérií v MediaRatingu či Mapě médií NFNZ.

10. Kritéria hodnocení 

 1. Míra společenského významu zvoleného tématu pro konkrétní lokalitu, přínos projektu k lokální veřejné debatě a jeho společenský dopad v konkrétním místě.
 2. Kvalita zpracování projektu, originalita a přínos tématu, jasně definované a měřitelné cíle.
 3. Míra analytické či investigativní novinářské práce.
 4. Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací. Definice a kvantifikace cílové skupiny. V tomto kritériu nerozhoduje kvantita, ale přehled o cílové skupině a dlouhodobost a kvalita práce média s cílovou skupinou.
 5. Realizovatelnost projektu dle harmonogramu.
 6. Vhodný komunikační mix a zohlednění relevantních forem oslovení potenciálních příjemců informací.
 7. Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvality lidí zapojených do projektu.
 8. Zpracování rozpočtu (podrobnost rozpočtu a jeho položek). Posouzení projektových nákladů a jejich přiměřenosti a efektivnosti.

 

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.