Podpořte nás
Chci odebírat novinky
Grantový program: Talent 2024

Pravidla grantového programu Talent

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Syndikátu novinářů ČR otevírají v roce 2024 druhé kolo grantového programu s názvem Talent, který podporuje profesní rozvoj mladých novinářek a novinářů v České republice.

 

1. Pořadatelé

Pořadateli se společně rozumí:

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky, se sídlem Ovocný trh 579/6, 110 00 Praha 1

IČ: 05294258, (dále jen „NFNZ“);

Syndikát novinářů České republiky, z. s., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 00408123, (dále jen „SN ČR“).

Grantový program administruje NFNZ.

2. Program

Grantový program s názvem „Talent“ (dále jen „Program“) poskytuje finanční podporu profesního růstu novinářek a novinářů. Jeho cílem je podpořit účast v aktivitách, které pomáhají zejména novinářům do 35 let v jejich profesní kariéře a vytvářejí lepší podmínky pro jejich práci i skloubení pracovního a osobního života.   

V rámci programu bude rozdělena celková částka 800 000 Kč. Žádosti posoudí grantová komise složená ze zástupců NFNZ a SN ČR, případně dalších nezávislých členů.

3. Oblasti podpory

 • Stipendia při zahraničním studiu nebo stážích v relevantních zahraničních médiích;
 • Mentoringové programy pro novinářky*e;
 • Podpora účasti v novinářských kurzech a akademiích v českých redakcích;
 • Další studium v ČR/zahraničí či vzdělávací kurzy (jazykové, datové, právnické apod.) za účelem profesního rozvoje;
 • Účast v dalších projektech, které zlepšují profesní schopnosti novinářek*ů, a v důsledku zlepšují kvalitu novinářské práce;
 • Zlepšování pracovních podmínek novinářek*ů s cílem, aby talentovaní žurnalisté zůstávali v redakcích a neměnili obor (např. příspěvek na další profesní rozvoj začínajících novinářek*ů (elévů) v redakcích, příspěvek na zajištění hlídání potomka, nákup nezbytného vybavení pro práci novinářek*ů, včetně těch na volné noze apod.).

4. Komu je grant určen:

 • Jednotlivcům (fyzickým osobám) působícím v médiích. Případné neformální sdružení novinářů musí vždy zastupovat konkrétní odpovědná osoba.
 • Finanční podpora je určena jednotlivcům z médií s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či komunikační agenturou a veřejnou správou.
 • Podrobnější popis podmínek poskytování příspěvků naleznete v Zakládací listině NFNZ (čl. VII) a Směrnici o kvalifikačních kritériích pro granty.

5. Finanční podpora

Celková výše finanční podpory: 800 000 Kč

Maximální výše podpory pro 1 projekt / 1 žadatele: 100 000 Kč

6. Termíny

Vyhlášení grantové výzvy: 22. dubna 2024

Uzávěrka pro přihlášení: 2. června 2024

Oznámení výsledků udělení grantů: Organizátoři si vyhrazují na vyhodnocení žádostí maximálně 2 měsíce (60 dní) od uzávěrky pro přihlášení.

Délka trvání finanční podpory: Finanční příspěvek je udělován max. na jeden rok (12 kalendářních měsíců). Za začátek čerpání finanční podpory je považován podpis smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Odevzdání závěrečné zprávy: vždy nejpozději do 1 měsíce od konce podpory projektu (ukončení podpory projektu bude definováno ve smlouvě).

7. Podmínky pro udělení žádosti

 • Žadatel*ka splňuje podmínky dle bodu č. 4 těchto pravidel.
 • Žadatel*ka odevzdá všechny náležitosti žádosti o podporu dle bodu č. 8.
 • Každý žadatel/ka může odevzdat maximálně 1 projekt.
 • Žadatel*ka musí působit v médiích minimálně 1 rok (doložitelná publikační činnost minimálně 1 rok).
 • Žadatel*ka o grant se zavazuje, že se bude po dobu min. 1 roku po ukončení finanční podpory aktivně věnovat novinářské profesi (s výjimkou objektivních příčin jako je vážné onemocnění, mateřská a rodičovská dovolená apod.). V případě porušení této podmínky je žadatel*ka povinen poskytnutý finanční příspěvek na projekt vrátit.
 • Žadatel*ka v případě udělení grantu souhlasí ze zveřejněním této skutečnosti.
 • Udělení podpory v rámci programu Talent nevylučuje udělení další podpory na stejný projekt ze strany NFNZ nebo SN ČR.
 • O udělení podpory úspěšný Žadatel*ka vhodnou formou informuje (sociální sítě, dané médium apod.), pokud to charakter podpory umožňuje.

8. Náležitosti žádosti o podporu

 1. Žádost o grant
 2. Rozpočet (náklady projektu)
 3. Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků (v případě OSVČ) a bezúhonnosti s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných).

Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení na webových stránkách NFNZ a SN ČR.

9. Odevzdání žádosti

Žádost včetně všech požadovaných příloh posílejte pouze elektronicky na adresu [email protected] , do předmětu prosím uveďte „Žádost o grant Talent 2024“.

10. Posouzení žádosti

 • Každá žádost bude posouzena grantovou komisí složenou ze zástupců NFNZ a SN ČR, případně dalších nezávislých členů. Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií uvedených v bodě č. 11.

11. Kritéria hodnocení

 1. Kvalita zpracování projektové žádosti (žádost odpovídá podmínkám pro získání podpory).
 2. Motivace žadatele*ky
 3. Profesní věrohodnost a zkušenosti žadatele*ky.
 4. Zaměření projektu (vč. podpory mladých novinářek*ů). Cíle, obsah a relevantnost výstupů projektu.
 5. Realizovatelnost projektu dle harmonogramu.
 6. Zpracování rozpočtu, posouzení nákladů a jejich přiměřenosti a efektivnosti.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.