Podpořte nás
Chci odebírat novinky
Grantový program Talent

Pravidla grantového programu Talent

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Syndikátu novinářů ČR otevírají v roce 2023 grantový program s názvem Talent, který podporuje profesní rozvoj novinářek a novinářů v České republice.

1. Pořadatelé

Pořadateli se společně rozumí:

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky, se sídlem Ovocný trh 579/6, 110 00 Praha 1

IČ: 05294258, (dále jen „NFNZ“);

Syndikát novinářů České republiky, z. s., se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 00408123, (dále jen „SN ČR“).

Grantový program administruje NFNZ.

2. Program

Grantový program s názvem „Talent“ (dále jen „Program“) poskytuje finanční podporu profesního růstu novinářek a novinářů. Jeho cílem je podpořit účast v aktivitách, které pomáhají zejména novinářům do 35 let v jejich profesní kariéře a vytvářejí lepší podmínky pro jejich práci i skloubení pracovního a osobního života.   

V první fázi programu bude rozdělena celková částka 500 000 Kč. Žádosti posoudí grantová komise složená ze zástupců NFNZ a SN ČR, případně dalších nezávislých členů.

3. Oblasti podpory

 • Stipendia při zahraničním studiu nebo stážích v relevantních zahraničních médiích;
 • Mentoringové programy pro novinářky*e;
 • Zlepšování pracovních podmínek novinářek*ů s cílem, aby talentovaní žurnalisté zůstávali v redakcích a neměnili obor; (např. příspěvek na zajištění hlídání potomka, nákup hardwaru, softwaru a nezbytného vybavení pro práci novinářek*ů na volné noze apod.);
 • Podpora účasti v novinářských kurzech a akademiích v českých redakcích;
 • Účast v dalších projektech, které zlepšují profesní schopnosti novinářek*ů, a v důsledku zlepšují kvalitu novinářské práce.

4. Komu je grant určen:

 • Jednotlivcům (fyzickým osobám) působícím v médiích. Případné neformální sdružení novinářů musí vždy zastupovat konkrétní odpovědná osoba.
 • Finanční podpora je určena jednotlivcům z médií s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či komunikační agenturou a veřejnou správou.

5. Finanční podpora

Celková výše finanční podpory v první fázi programu: 500 000 Kč

Maximální výše podpory pro 1 projekt / 1 žadatele: 100 000 Kč

6. Termíny

Vyhlášení grantové výzvy: 4. května 2023

Uzávěrka pro přihlášení: 31. května 2023

Oznámení výsledků udělení grantů: Organizátoři si vyhrazují na vyhodnocení žádostí maximálně 2 měsíce (60 dní) od uzávěrky pro přihlášení.

Délka trvání finanční podpory: Finanční příspěvek je udělován max. na jeden rok (12 kalendářních měsíců). Za začátek čerpání finanční podpory je považován podpis smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Odevzdání závěrečné zprávy: vždy nejpozději do 1 měsíce od konce podpory projektu (ukončení podpory projektu bude definováno ve smlouvě).

Pokud nebudou určené prostředky v květnové výzvě vyčerpány, může být vyhlášeno druhé kolo programu Talent.

7. Podmínky pro udělení žádosti

 • Žadatel*ka splňuje podmínky dle bodu č. 4 těchto pravidel.
 • Žadatel*ka odevzdá všechny náležitosti žádosti o podporu dle bodu č. 8.
 • Žadatel*ka musí působit v médiích minimálně 1 rok.
 • Žadatel*ka o grant se zavazuje, že se bude po dobu min. 1 roku po ukončení finanční podpory aktivně věnovat novinářské profesi (s výjimkou objektivních příčin jako je vážné onemocnění, mateřská a rodičovská dovolená apod.). V případě porušení této podmínky je žadatel*ka povinen poskytnutý finanční příspěvek na projekt vrátit.
 • Žadatel*ka v případě udělení grantu souhlasí ze zveřejněním této skutečnosti.
 • Udělení podpory v rámci programu Talent nevylučuje udělení další podpory na stejný projekt ze strany NFNZ nebo SN ČR.
 • O udělení podpory úspěšný Žadatel*ka vhodnou formou informuje (sociální sítě, dané médium apod.), pokud to charakter podpory umožňuje.

8. Náležitosti žádosti o podporu

 1. Žádost o grant
 2. Rozpočet (náklady projektu)
 3. Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků (v případě OSVČ) a bezúhonnosti s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných).

Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení na webových stránkách NFNZ SN ČR.

9. Odevzdání žádosti

Žádost včetně všech požadovaných příloh posílejte pouze elektronicky na adresu [email protected], do předmětu prosím uveďte „žádost o grant Talent 2023“.

10. Posouzení žádosti

 • Každá žádost bude posouzena grantovou komisí složenou ze zástupců NFNZ a SN ČR, případně dalších nezávislých členů. Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií uvedených v bodě č. 11.

11. Kritéria hodnocení

 1. Kvalita zpracování projektové žádosti (žádost odpovídá podmínkám pro získání podpory).
 2. Motivace žadatele*ky
 3. Profesní věrohodnost a zkušenosti žadatele*ky.
 4. Zaměření projektu (vč. podpory mladých novinářek*ů). Cíle, obsah a relevantnost výstupů projektu.
 5. Realizovatelnost projektu dle harmonogramu.
 6. Zpracování rozpočtu, posouzení nákladů a jejich přiměřenosti a efektivnosti.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.