Podpořte nás
Chci odebírat novinky
Grantová výzva Jaro 2023

1. Cíle a téma výzvy

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu Jaro 2023, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie.

Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky s důrazem na aktuální problematiku s celospolečenským přínosem.

2. Komu je grant určen

 • Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či zájmovou nebo podnikatelskou skupinou.
 • O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.
 • Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).
 • Podrobnější popis podmínek poskytování příspěvků naleznete v Zakládací listině NFNZ (čl. VII) a Směrnici o kvalifikačních kritériích pro granty.

3. Termíny

Maximální výše podpory pro 1 projekt: 250 000 Kč

Celková maximální výše finanční podpory: 1 250 000 Kč

Vyhlášení grantové výzvy: 12. dubna 2023

Uzávěrka pro přihlášení: 8. května 2023

Oznámení výsledků udělení grantů: nejpozději do 20. 6. 2023

Délka trvání projektu: v období od 21. 6. 2023 (nejdříve od termínu podpisu smlouvy) max. do 31. 12. 2023. V odůvodněných případech může NFNZ schválit delší dobu zpracování tématu, pokud o to žadatel v žádosti požádá (například u tištěného měsíčníku).

Odevzdání závěrečné zprávy: do 1 měsíce od realizace projektu, nejpozději však do 31. 1. 2024 (pokud nebyla schválena delší realizace).

4. Náležitosti žádosti o podporu

 1. Žádost o grant
 2. Rozpočet projektuSpolufinancování projektu: Min. 10 % celkových nákladů projektu musí být financováno z vlastních či jiných zdrojů žadatele, max. 90 % nákladů může být financováno z grantu.
 • Výpis z Evidence skutečných majitelů
 • Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) a také o neexistenci personálního či majetkového propojení s komunikačními agenturami, politickými uskupeními, s veřejnou správou, a to ve vztahu ke všem členům statutárního orgánu.

Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení na webových stránkách NFNZ.

5. Odevzdání žádosti

Žádost včetně všech požadovaných příloh posílejte pouze elektronicky na adresu [email protected], do předmětu prosím uveďte „Žádost o grant Jaro 2023“.

6. Posouzení žádosti

 • Každá žádost bude posouzena externími hodnotiteli z řad expertní rady NFNZ (jména konkrétních vybraných hodnotitelů jsou neveřejná). Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií.
 • Dle získaných počtů bodů se sestaví pořadí a stanoví se hranice pro podporu projektů.
 • O udělení grantu rozhoduje správní rada NFNZ, která se opírá o doporučení členů expertní rady.
 • Při vyhodnocování žádostí bude přihlíženo k tomu, nakolik médium, v němž budou výstupy z grantů publikovány, dodržuje základní standardy novinářské práce dle kritérií v MediaRatingu NFNZ.

7. Kritéria hodnocení

 1. Společenské dopady a přínos projektu k veřejné debatě. Na kolik se téma zabývá věcí veřejného zájmu.
 2. Kvalita zpracování projektu, originalita a přínos tématu, jasně definované a měřitelné cíle.
 3. Míra investigace či analytické práce.
 4. Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací. Definice a kvantifikace cílové skupiny.
 5. Realizovatelnost projektu dle harmonogramu.
 6. Zohlednění nových forem oslovení potenciálních příjemců informací.
 7. Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu.
 8. Zpracování rozpočtu (podrobnost rozpočtu a jeho položek). Posouzení projektových nákladů a jejich přiměřenosti a efektivnosti.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.