Podpořte nás
Chci odebírat novinky

Metodiky

Metodika výzkumu – zpravodajské weby (obecné, regionální, agenturní a převzaté zpravodajství)

Metodika projektu MediaRating – vlna zima 2022

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah zpravodajských serverů na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria). 

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Tejchman. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Tomáš Zálešák, Adéla Hiblerová,, Karolína Sikorová a Veronika Křivánková.

Výběr médií

Východiskem pro výběr zpravodajských serverů pro nás byla zejména základní typologie českých zpravodajských webů. Z ní jsme vybrali weby, které mají silně zastoupen zpravodajský obsah (to vedlo k vyřazení publicistických serverů jako Reportér či Hlídací pes, které jsou hodnoceny v MediaRatingu publicistických webů).. Další weby byly dodány dle míry zásahu na trhu či na vlastní žádost.

Zpravodajská média jsou nyní hodnocena ve třech různých online zpravodajských kategoriích:

 • v sekci Zpravodajské weby jsou zařazeny weby s dominantním obecným zpravodajstvím
 • v sekci Regionální zpravodajství jsou zařazeny weby, které publikují převážně zpravodajství z vlastního regionu
 • v sekci Agenturní a převzaté zpravodajství jsou pak zařazené weby, jejichž zpravodajská sekce je tvořena buď ze 70 % a více zpráv, které obsahují plně převzatý text ČTK bez dalšího doplnění nebo weby, jejichž zpravodajská sekce obsahuje 70 % a více zpráv, které jsou převzaty z jiných zdrojů, a to včetně zahraničních bez dalšího doplnění 
 • u webů, které měly více než 70 % zpravodajství z ČTK bez přidané vlastní novinářské práce, nejsou hodnocená kritéria SOURCES, MULTISOURCES a NEWS, RELEVANCY, STEREOTYPIZATION, protože by tím byla hodnocena práce ČTK, nikoli daného webu. 

Výběr kódovaného vzorku – článků

Čtvrtletní update navazuje na vzorek předchozí vlny a to tak,  že k dosud hodnocenému vzorku se přidává nakódováných 30 nových článků za období od září 2022 do listopadu 2022 a 30 nejstarších článků odmazává, čímž se hodnocení stává kontinuální na vzorku 100 textů. Pro kódování byly náhodně  vybrány dny hodnocení. V těchto dnech pak byly z jednotlivých serverů vybrané články z rubrik „zprávy z domova“ a „zprávy ze zahraniční“, které byly publikovány nejblíže následujícím hodinám: 7:00, 10:00, 13:00, 16:00 a 19:00. Pokud web tyto rubriky nevede, pak se zvolily významově podobné rubriky, jako například obecné označení Zprávy.

Pokud server neměl v daném období publikovaný článek, hledali jsme články, které mu časově byly nejblíže. V případě, že server nemá rubriku se zahraničními zprávami, hodnotili jsme pouze domácí zprávy. Z každého serveru tak bylo hodnoceno 100 článků. Do hodnocení nebyly zařazeny komentáře a rozhovory, které nepatří do formátu zpravodajství. Údaje o transparentnosti redakcí byly sbírány na začátku března 2022.

Pokud redakce provedou do 10 pracovních dnů od publikování hodnocení včasnou úpravu v kritériích EDITORS, FINANCE, OWNER a PUBLISHER a oznámí to provozovateli projektu, bude jim oprava započítána do čerstvě publikovaného hodnocení MediaRatingu.

Hodnocená kritéria

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Má být snadno dostupná základní informace o redakci (kontakty apod.). Na webu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného zpravodajského webu, tedy kdo jsou členové redakce a jak se dají online kontaktovat např. pomoci přímého emailu,  telefonu či osobního vzkazníku.

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah webu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení seznamu členů redakce je 0.5 bodu, za možnost kontaktovat přímo novináře (emailem, formulářem na profilu autora či v seznamu redakce), pak získávají dalších 0.5 bodů. Hodnocení A tak může získat jen ten server, který uvádí jak seznam členů redakce/autorů, tak možnost je přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o organizaci

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o organizaci (výroční zpráva apod.) Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o samotné organizaci a zejména informace o účetní uzávěrce a výroční zprávě, minimálně by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Informace o skutečném vlastníkovi má být snadno dostupná. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastníci skrytí za offshorovou společností či akciemi na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu, protože v takovém případě nejsou zájmy vlastníka zřejmé. Zaměřujeme se především na co nejmenší úsilí, jaké je nutné pro dosažení informace vynaložit.

id: PUBLISHER

Kritérium: Snadno dostupná informace o provozovateli

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o provozovateli webu (IČO apod.). Jméno firmy a její IČO, která web provozuje, by mělo být okamžitě dohledatelné na webu.

Metodologické vysvětlení: Pro zisk hodnocení 1 je nutné mít IČO umístěné buď přímo na hlavní stránce webu, nebo na logickém místě (kupříkladu v sekci Vydavatel, Kontakty apod.), případně v odkazu na příslušný dokument nebo web vlastníka či provozovatele webu. Pro jednoznačnou informaci může ale posloužit také ISSN, bude však hodnoceno sníženým hodnocením B.

id: LINKS

Kritérium: Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Základní popis: Odkaz na původní zdroj má být proklikem. Při přebírání obsahu by autoři a editoři měli vždy odkázat na původní zdroj, a to včetně aktivního webového odkazu, pokud je to možné. Pokud se jednalo o článek založený na ČTK a doplněný o vlastní redakční práci, nebylo toto kritérium kódováno, z důvodu zaběhlé editorské praxe, v dalších aktualizacích se již bude kódovat..

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Mají být jasně označené výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, by mělo být řečeno jednoznačně v úvodu textu.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují. Pokud se jednalo o článek založený na ČTK a doplněný o vlastní redakční práci, nebylo toto kritérium kódováno.

Ověřování z více zdrojů nehodnotí MediaRating u

 • agenturních zpráv a oficiálních tiskových sdělení;
 • převzatých článků s řádně uvedeným (pokud je to technicky možné, tak i prolinkovaným) zdrojem;
 • veřejných informací (oficiálních oznámení, soudní rozhodnutí, statistiky apod.).
 • publicistických útvarů jako je analýza nebo komentář

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost zprávy není uměle zvyšována

Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření pocitu, že je zpráva domácí či že se týká důležitého tématu. Zpráva nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.). Stejně tak nemá být uměle zvyšována důležitost zprávy. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti zprávy, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují, ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace, nevhodné či zavádějící fotografie či komentování ve zprávě.

id: NEWS

Kritérium: Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Základní popis: Zprávy a komentáře mají být jasně oddělené a tyto dva formáty není možné míchat. 

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu

Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena. Reklama na webu musí být jasně odlišena od obsahu webu na první pohled. Neměla by být ve stejné grafické úpravě jako tok článků, tedy využívat stejné fonty, popisky a obrázky či jinak vzbuzovat dojem, že se nejedná o reklamu, ale o redakční obsah. Kritérium se hodnotí podle míry označení a její jednoznačnosti. Reklama a komerční sdělení, které není označeno či není označen link, který na ně odkazuje, je hodnocen C. Reklama, která je jednoznačně odlišená nejen textovým upozorněním Reklama apod, ale i fonty či dalšími grafickými prvky je hodnocena A. Reklama, která takto odlišena není, ale pouze obsahuje textové upozornění Reklama a jinak vypadá stejně jako redakční obsah je hodnocena B

id: CLICKBAIT

Kritérium: Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: Stránky obecně nevytvářejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímého vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: CONFLICT

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud píše o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.

Základní popis: Majitelé (či koneční beneficienti) serveru jsou ve střetu zájmů, když podnikají v oblastech silně regulovaných státem nebo mají vysoký objem obchodů se státem nebo jsou politicky angažovanými osobami. Pokud tomu tak je, přichází server automaticky o 0.5 bodu. Server má také u článků o majitelích serveru (či konečných beneficientech) a jejich byznysu upozorňovat na tento fakt. Pokud překročí počet článků, kde se tak nečiní, 10 za 6 měsíců, ztrácí server 0.5 bodu.

id: ORIGINALS

Kritérium: Medium doplňuje agenturní i převzaté zpravodajství o další informace, pokud se k nim spolupodepisuje.

Základní popis: Kritérium se věnuje objemu zpráv, které byly serverem pouze převzaty či převzaty jen s drobnými úpravami. Jde zejména o přebírání zpráv z jiných serverů bez další novinářské práce, bez vlastních zjištění či autorské nadstavby. Stejně tak se to týká  pouhého spolupodepisování zpráv ČTK bez doplnění dalších informací jako například vlastních citací apod., Dále pak se toto kritérium týká i přebírání zpráv ze sociálních sítí, tiskových zpráv i policejních svodek apod.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a nebo problematický.

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů z celkového počtu hodnocených článků  považovali za bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod).

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5).

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů). 

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet. Je celkově spočítaný průměr hodnocení po jednotlivých kategoriích. Z výsledného průměru pak počítáme celkové hodnocení pomoci následujícícho klíče: 

KategoriePrůměrný počet
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.84
B+0.7 až 0.79
B0.6 až 0.69
B-0.5 až 0.59
Cmenší než 0.5

Řazení médií uvnitř jednotlivých kategorií (A, A- a podobně) je podle abecedy.

Aktuální metodika projektu MediaRating platná od 11 7. 2022 – vlna léto 2022

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah zpravodajských serverů na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria). 

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Tomáš Zálešák, Adéla Hiblerová, Johana Nelibová, Petra Jirmusová, Karolína Sikorová a Veronika Křivánková.

Výběr médií

Východiskem pro výběr zpravodajských serverů pro nás byla zejména základní typologie českých zpravodajských webů. Z ní jsme vybrali weby, které mají silně zastoupen zpravodajský obsah (to vedlo k vyřazení publicistických serverů jako Reportér či Hlídací pes, které jsou hodnoceny v MediaRatingu publicistických webů).. Další weby byly dodány dle míry zásahu na trhu či na vlastní žádost.

Zpravodajská média jsou nyní hodnocena ve třech různých online zpravodajských kategoriích:

 • v sekci Zpravodajské weby jsou zařazeny weby s dominantním obecným zpravodajstvím
 • v sekci Regionální zpravodajství jsou zařazeny weby, které publikují převážně zpravodajství z vlastního regionu
 • v sekci Agenturní a převzaté zpravodajství jsou pak zařazené weby, jejichž zpravodajská sekce je tvořena buď ze 70 % a více zpráv, které obsahují plně převzatý text ČTK bez dalšího doplnění nebo weby, jejichž zpravodajská sekce obsahuje 70 % a více zpráv, které jsou převzaty z jiných zdrojů, a to včetně zahraničních bez dalšího doplnění 
 • u webů, které měly více než 70 % zpravodajství z ČTK bez přidané vlastní novinářské práce, nejsou hodnocená kritéria SOURCES, MULTISOURCES a NEWS, RELEVANCY, STEREOTYPIZATION, protože by tím byla hodnocena práce ČTK, nikoli daného webu. 

Výběr kódovaného vzorku – článků

Čtvrtletní update navazuje na vzorek předchozí vlny a to tak,  že k dosud hodnocenému vzorku se přidává nakódováných 30 nových článků za období od konce únor 2022 do duben 2022 a 30 nejstarších článků odmazává, čímž se hodnocení stává kontinuální na vzorku 100 textů. Pro kódování byly náhodně  vybrány dny hodnocení. V těchto dnech pak byly z jednotlivých serverů vybrané články z rubrik „zprávy z domova“ a „zprávy ze zahraniční“, které byly publikovány nejblíže následujícím hodinám: 7:00, 10:00, 13:00, 16:00 a 19:00. Pokud web tyto rubriky nevede, pak se zvolily významově podobné rubriky, jako například obecné označení Zprávy.

Pokud server neměl v daném období publikovaný článek, hledali jsme články, které mu časově byly nejblíže. V případě, že server nemá rubriku se zahraničními zprávami, hodnotili jsme pouze domácí zprávy. Z každého serveru tak bylo hodnoceno 100 článků. Do hodnocení nebyly zařazeny komentáře a rozhovory, které nepatří do formátu zpravodajství. Údaje o transparentnosti redakcí byly sbírány na začátku března 2022.

Pokud redakce provedou do 10 pracovních dnů od publikování hodnocení včasnou úpravu v kritériích EDITORS, FINANCE, OWNER a PUBLISHER a oznámí to provozovateli projektu, bude jim oprava započítána do čerstvě publikovaného hodnocení MediaRatingu.

Hodnocená kritéria

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Má být snadno dostupná základní informace o redakci (kontakty apod.). Na webu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného zpravodajského webu, tedy kdo jsou členové redakce a jak se dají online kontaktovat např. pomoci přímého emailu,  telefonu či osobního vzkazníku.

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah webu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení seznamu členů redakce je 0.5 bodu, za možnost kontaktovat přímo novináře (emailem, formulářem na profilu autora či v seznamu redakce), pak získávají dalších 0.5 bodů. Hodnocení A tak může získat jen ten server, který uvádí jak seznam členů redakce/autorů, tak možnost je přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o organizaci

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o organizaci (výroční zpráva apod.) Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o samotné organizaci a zejména informace o účetní uzávěrce a výroční zprávě, minimálně by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Informace o skutečném vlastníkovi má být snadno dostupná. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastníci skrytí za offshorovou společností či akciemi na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu, protože v takovém případě nejsou zájmy vlastníka zřejmé. Zaměřujeme se především na co nejmenší úsilí, jaké je nutné pro dosažení informace vynaložit.

id: PUBLISHER

Kritérium: Snadno dostupná informace o provozovateli

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o provozovateli webu (IČO apod.). Jméno firmy a její IČO, která web provozuje, by mělo být okamžitě dohledatelné na webu.

Metodologické vysvětlení: Pro zisk hodnocení 1 je nutné mít IČO umístěné buď přímo na hlavní stránce webu, nebo na logickém místě (kupříkladu v sekci Vydavatel, Kontakty apod.), případně v odkazu na příslušný dokument nebo web vlastníka či provozovatele webu. Pro jednoznačnou informaci může ale posloužit také ISSN, bude však hodnoceno sníženým hodnocením B.

id: LINKS

Kritérium: Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Základní popis: Odkaz na původní zdroj má být proklikem. Při přebírání obsahu by autoři a editoři měli vždy odkázat na původní zdroj, a to včetně aktivního webového odkazu, pokud je to možné. Pokud se jednalo o článek založený na ČTK a doplněný o vlastní redakční práci, nebylo toto kritérium kódováno, z důvodu zaběhlé editorské praxe, v dalších aktualizacích se již bude kódovat..

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Mají být jasně označené výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, by mělo být řečeno jednoznačně v úvodu textu.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují. Pokud se jednalo o článek založený na ČTK a doplněný o vlastní redakční práci, nebylo toto kritérium kódováno.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost zprávy není uměle zvyšována

Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření pocitu, že je zpráva domácí či že se týká důležitého tématu. Zpráva nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.). Stejně tak nemá být uměle zvyšována důležitost zprávy. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti zprávy, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují, ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace, nevhodné či zavádějící fotografie či komentování ve zprávě.

id: NEWS

Kritérium: Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Základní popis: Zprávy a komentáře mají být jasně oddělené a tyto dva formáty není možné míchat. 

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu

Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena. Reklama na webu musí být jasně odlišena od obsahu webu na první pohled. Neměla by být ve stejné grafické úpravě jako tok článků, tedy využívat stejné fonty, popisky a obrázky či jinak vzbuzovat dojem, že se nejedná o reklamu, ale o redakční obsah. Kritérium se hodnotí podle míry označení a její jednoznačnosti. Reklama a komerční sdělení, které není označeno či není označen link, který na ně odkazuje, je hodnocen C. Reklama, která je jednoznačně odlišená nejen textovým upozorněním Reklama apod, ale i fonty či dalšími grafickými prvky je hodnocena A. Reklama, která takto odlišena není, ale pouze obsahuje textové upozornění Reklama a jinak vypadá stejně jako redakční obsah je hodnocena B

id: CLICKBAIT

Kritérium: Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: Stránky obecně nevytvářejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímého vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: CONFLICT

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud píše o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.

Základní popis: Majitelé (či koneční beneficienti) serveru jsou ve střetu zájmů, když podnikají v oblastech silně regulovaných státem nebo mají vysoký objem obchodů se státem nebo jsou politicky angažovanými osobami. Pokud tomu tak je, přichází server automaticky o 0.5 bodu. Server má také u článků o majitelích serveru (či konečných beneficientech) a jejich byznysu upozorňovat na tento fakt. Pokud překročí počet článků, kde se tak nečiní, 10 za 6 měsíců, ztrácí server 0.5 bodu.

id: ORIGINALS

Kritérium: Medium doplňuje agenturní i převzaté zpravodajství o další informace, pokud se k nim spolupodepisuje.

Základní popis: Kritérium se věnuje objemu zpráv, které byly serverem pouze převzaty či převzaty jen s drobnými úpravami. Jde zejména o přebírání zpráv z jiných serverů bez další novinářské práce, bez vlastních zjištění či autorské nadstavby. Stejně tak se to týká  pouhého spolupodepisování zpráv ČTK bez doplnění dalších informací jako například vlastních citací apod., Dále pak se toto kritérium týká i přebírání zpráv ze sociálních sítí, tiskových zpráv i policejních svodek apod.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a nebo problematický.

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů z celkového počtu hodnocených článků  považovali za bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod).

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5).

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů). 

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet. Je celkově spočítaný průměr hodnocení po jednotlivých kategoriích. Z výsledného průměru pak počítáme celkové hodnocení pomoci následujícícho klíče: 

KategoriePrůměrný počet
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.84
B+0.7 až 0.79
B0.6 až 0.69
B-0.5 až 0.59
Cmenší než 0.5

Řazení médií uvnitř jednotlivých kategorií (A, A- a podobně) je podle abecedy.

Zpracoval Josef Šlerka, 11.7.2022

Aktuální metodika projektu MediaRating platná od 15 3. 2022 – vlna jaro 2022

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah zpravodajských serverů na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria). 

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Tomáš Zálešák, Adéla Hiblerová, Johana Nelibová, Petra Jirmusová, Karolína Sikorová, Veronika Křivánková a Matěj Pastír.

Výběr médií

Východiskem pro výběr zpravodajských serverů pro nás byla zejména základní typologie českých zpravodajských webů. Z ní jsme vybrali weby, které 1) mají silně zastoupen zpravodajský obsah (to vedlo k vyřazení publicistických serverů jako Reportér či Hlídací pes, které jsou hodnoceny v MediaRatingu publicistických webů) a 2) pro které je typickým východiskem text, nikoli audiovizuální obsah (to vedlo k vyřazení serverů jako ČT24). Další weby byly dodány dle míry zásahu na trhu či na vlastní žádost.

Zpravodajská média jsou nyní hodnocena ve třech různých online zpravodajských kategoriích:

 • v sekci Zpravodajské weby jsou zařazeny weby s dominantním obecným zpravodajstvím
 • v sekci Regionální zpravodajství jsou zařazeny weby, které publikují převážně zpravodajství z vlastního regionu
 • v sekci Agenturní a převzaté zpravodajství jsou pak zařazené weby, jejichž zpravodajská sekce je tvořena buď ze 70 % a více zpráv, které obsahují plně převzatý text ČTK bez dalšího doplnění nebo weby, jejichž zpravodajská sekce obsahuje 70 % a více zpráv, které jsou převzaty z jiných zdrojů, a to včetně zahraničních bez dalšího doplnění 
 • u webů, které měly více než 70 % zpravodajství z ČTK bez přidané vlastní novinářské práce, nejsou hodnocená kritéria SOURCES, MULTISOURCES a NEWS, RELEVANCY, STEREOTYPIZATION, protože by tím byla hodnocena práce ČTK, nikoli daného webu. 

Výběr kódovaného vzorku – článků

Čtvrtletní update navazuje na vzorek předchozí vlny a to tak,  že k dosud hodnocenému vzorku přidává nakódováných 30 nových článků za období od konce listopadu 2021 do začátku ledna 2022 a 30 nejstarších článků odmazává, čímž se hodnocení stává kontinuální na vzorku 100 textů. Pro kódování byly náhodně  vybrány dny hodnocení. V těchto dnech pak byly z jednotlivých serverů vybrané články z rubrik „zprávy z domova“ a „zprávy ze zahraniční“, které byly publikovány nejblíže následujícím hodinám: 7:00, 10:00, 13:00, 16:00 a 19:00. Pokud web tyto rubriky nevede, pak se zvolily významově podobné rubriky, jako například obecné označení Zprávy.

Pokud server neměl v daném období publikovaný článek, hledali jsme články, které mu časově byly nejblíže. V případě, že server nemá rubriku se zahraničními zprávami, hodnotili jsme pouze domácí zprávy. Z každého serveru tak bylo hodnoceno 100 článků. Do hodnocení nebyly zařazeny komentáře a rozhovory, které nepatří do formátu zpravodajství. Údaje o transparentnosti redakcí byly sbírány na začátku března 2022.

Pokud redakce provedou do 10 pracovních dnů od publikování hodnocení včasnou úpravu v kritériích EDITORS, FINANCE, OWNER a PUBLISHER a oznámí to provozovateli projektu, bude jim oprava započítána do čerstvě publikovaného hodnocení MediaRatingu.

Hodnocená kritéria

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Má být snadno dostupná základní informace o redakci (kontakty apod.). Na webu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného zpravodajského webu, tedy kdo jsou členové redakce a jak se dají online kontaktovat např. pomoci přímého emailu,  telefonu či osobního vzkazníku.

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah webu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení seznamu členů redakce je 0.5 bodu, za možnost kontaktovat přímo novináře (emailem, formulářem na profilu autora či v seznamu redakce), pak získávají dalších 0.5 bodů. Hodnocení A tak může získat jen ten server, který uvádí jak seznam členů redakce/autorů, tak možnost je přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o organizaci

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o organizaci (výroční zpráva apod.) Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o samotné organizaci a zejména informace o účetní uzávěrce a výroční zprávě, minimálně by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Informace o skutečném vlastníkovi má být snadno dostupná. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastníci skrytí za offshorovou společností či akciemi na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu, protože v takovém případě nejsou zájmy vlastníka zřejmé. Zaměřujeme se především na co nejmenší úsilí, jaké je nutné pro dosažení informace vynaložit.

id: PUBLISHER

Kritérium: Snadno dostupná informace o provozovateli

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o provozovateli webu (IČO apod.). Jméno firmy a její IČO, která web provozuje, by mělo být okamžitě dohledatelné na webu.

Metodologické vysvětlení: Pro zisk hodnocení 1 je nutné mít IČO umístěné buď přímo na hlavní stránce webu, nebo na logickém místě (kupříkladu v sekci Vydavatel, Kontakty apod.), případně v odkazu na příslušný dokument nebo web vlastníka či provozovatele webu. Pro jednoznačnou informaci může ale posloužit také ISSN, bude však hodnoceno sníženým hodnocením B.

id: LINKS

Kritérium: Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Základní popis: Odkaz na původní zdroj má být proklikem. Při přebírání obsahu by autoři a editoři měli vždy odkázat na původní zdroj, a to včetně aktivního webového odkazu, pokud je to možné. Pokud se jednalo o článek založený na ČTK a doplněný o vlastní redakční práci, nebylo toto kritérium kódováno, z důvodu zaběhlé editorské praxe, v dalších aktualizacích se již bude kódovat..

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Mají být jasně označené výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, by mělo být řečeno jednoznačně v úvodu textu.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují. Pokud se jednalo o článek založený na ČTK a doplněný o vlastní redakční práci, nebylo toto kritérium kódováno.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost zprávy není uměle zvyšována

Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření pocitu, že je zpráva domácí či že se týká důležitého tématu. Zpráva nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.). Stejně tak nemá být uměle zvyšována důležitost zprávy. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti zprávy, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují, ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace, nevhodné či zavádějící fotografie či komentování ve zprávě.

id: NEWS

Kritérium: Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Základní popis: Zprávy a komentáře mají být jasně oddělené a tyto dva formáty není možné míchat. 

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu

Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena. Reklama na webu musí být jasně odlišena od obsahu webu na první pohled. Neměla by být ve stejné grafické úpravě jako tok článků, tedy využívat stejné fonty, popisky a obrázky či jinak vzbuzovat dojem, že se nejedná o reklamu, ale o redakční obsah.

id: CLICKBAIT

Kritérium: Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: Stránky obecně nevytvářejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímého vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: CONFLICT

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud píše o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.

Základní popis: Majitelé (či koneční beneficienti) serveru jsou ve střetu zájmů, když podnikají v oblastech silně regulovaných státem nebo mají vysoký objem obchodů se státem nebo jsou politicky angažovanými osobami. Pokud tomu tak je, přichází server automaticky o 0.5 bodu. Server má také u článků o majitelích serveru (či konečných beneficientech) a jejich byznysu upozorňovat na tento fakt. Pokud překročí počet článků, kde se tak nečiní, 10 za 6 měsíců, ztrácí server 0.5 bodu.

id: ORIGINALS

Kritérium: Medium doplňuje agenturní i převzaté zpravodajství o další informace, pokud se k nim spolupodepisuje.

Základní popis: Kritérium se věnuje objemu zpráv, které byly serverem pouze převzaty či převzaty jen s drobnými úpravami. Jde zejména o přebírání zpráv z jiných serverů bez další novinářské práce, bez vlastních zjištění či autorské nadstavby. Stejně tak se to týká  pouhého spolupodepisování zpráv ČTK bez doplnění dalších informací jako například vlastních citací apod., Dále pak se toto kritérium týká i přebírání zpráv ze sociálních sítí, tiskových zpráv i policejních svodek apod.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a nebo problematický.

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů z celkového počtu hodnocených článků  považovali za bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod).

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5).

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů). 

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet. Je celkově spočítaný průměr hodnocení po jednotlivých kategoriích. Z výsledného průměru pak počítáme celkové hodnocení pomoci následujícícho klíče: 

KategoriePrůměrný počet
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.84
B+0.7 až 0.79
B0.6 až 0.69
B-0.5 až 0.59
Cmenší než 0.5

Řazení médií uvnitř jednotlivých kategorií (A, A- a podobně) je podle abecedy.

Zpracoval Josef Šlerka, 15.3.2022

Archiv předchozích metodik

Aktuální metodika projektu MediaRating platná od 30. 6. 2021 – vlna léto 2021

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah zpravodajských serverů na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria). 

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Tomáš Zálešák, Nina Kodhaj, Matěj Pastír.

Výběr médií

Východiskem pro výběr zpravodajských serverů pro nás byla základní typologie českých zpravodajských webů. Z ní jsme vybrali weby, které 1) mají silně zastoupen zpravodajský obsah (to vedlo k vyřazení publicistických serverů jako Reportér či Hlídací pes, které jsou hodnoceny pouze v MediaRatingu publicistických webů) a 2) pro které je typickým východiskem text, nikoli audiovizuální obsah (to vedlo k vyřazení serverů jako ČT24). 

Výběr kódovaného vzorku – článků

Pro kódování bylo náhodně zvoleno 15 dnů v období mezi květnem 2020 a březnem 2021. V těchto dnech pak byly z jednotlivých serverů vybrány články z rubrik „zprávy z domova“ a „zprávy ze zahraniční“, které byly publikovány nejblíže následujícím hodinám: 7:00, 10:00, 13:00, 16:00 a 19:00.

Pokud server neměl v daném období publikovaný článek, hledali jsme články, které mu časově byly nejblíže. V případě, že server nemá rubriku se zahraničními zprávami, hodnotili jsme pouze domácí zprávy. Z každého serveru bylo hodnoceno 150 článků. Do hodnocení nebyly zařazeny komentáře, rozhovory, které nepatří do formátu zpravodajství. Údaje o transparentnosti redakcí byly sbírány v červnu 2021.

UPDATE 2.7. 2021 Pokud redakce provedou do 10 pracovních dnů od publikování hodnocení včasnou úpravu v kritériích EDITORS, FINANCE, OWNER a PUBLISHER, tak se jim započítá do čerstvě publikovaného MediaRatingu.

Poznámka: Oproti předchozímu výzkumu jsme v závěrečné fázi výzkumu vyřadili všechny weby, jejichž zpravodajství bylo z více než 70 % tvořeno plným převzetím zpráv ČTK a dále pak server Euro.cz, který v průběhu kódování změnil majitele a ještě se v něm plně nepromítlo zapojení nového vydavatelství.. Zprávy, které byly plně převzaty z ČTK bez další redakční  práce, byly z kódování vyřazeny.

Hodnocená kritéria

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Má být snadno dostupná základní informace o redakci (kontakty apod.). Na webu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného zpravodajského webu, tedy kdo jsou členové redakce a jak se dají online kontaktovat např. pomoci přímého emailu,  telefonu či osobního vzkazníku.

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah webu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení seznamu členů redakce je 0.5 bodu, za možnost kontaktovat přímo novináře (emailem, formulářem na profilu autora či v seznamu redakce), pak získávají dalších 0.5 bodů. Hodnocení A tak může získat jen ten server, který uvádí jak seznam členů redakce/autorů, tak možnost je přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o organizaci

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o organizaci (výroční zpráva apod.) Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o samotné organizaci a zejména informace o účetní uzávěrce a výroční zprávě, minimálně by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Informace o skutečném vlastníkovi má být snadno dostupná. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastníci skrytí za offshorovou společností či akciemi na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu, protože v takovém případě nejsou zájmy vlastníka zřejmé. Zaměřujeme se především na co nejmenší úsilí, jaké je nutné pro dosažení informace vynaložit.

id: PUBLISHER

Kritérium: Snadno dostupná informace o provozovateli

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o provozovateli webu (IČO apod.). Jméno firmy a její IČO, která web provozuje, by mělo být okamžitě dohledatelné na webu.

Metodologické vysvětlení: Pro zisk hodnocení 1 je nutné mít IČO umístěné buď přímo na hlavní stránce webu, nebo na logickém místě (kupříkladu v sekci Vydavatel, Kontakty apod.), případně v odkazu na příslušný dokument nebo web vlastníka či provozovatele webu. Pro jednoznačnou informaci může ale posloužit také ISSN, bude však hodnoceno sníženým hodnocením B.

id: LINKS

Kritérium: Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Základní popis: Odkaz na původní zdroj má být proklikem. Při přebírání obsahu by autoři a editoři měli vždy odkázat na původní zdroj, a to včetně aktivního webového odkazu, pokud je to možné. Pokud se jednalo o článek založený na ČTK a doplněný o vlastní redakční práci, nebylo toto kritérium kódováno, z důvodu zaběhlé editorské praxe, v dalších aktualizacích se již bude kódovat..

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Mají být jasně označené výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, by mělo být řečeno jednoznačně v úvodu textu.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují. Pokud se jednalo o článek založený na ČTK a doplněný o vlastní redakční práci, nebylo toto kritérium kódováno.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost zprávy není uměle zvyšována

Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření pocitu, že je zpráva domácí či že se týká důležitého tématu. Zpráva nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.). Stejně tak nemá být uměle zvyšována důležitost zprávy. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti zprávy, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace, nevhodné či zavádějící fotografie či komentování ve zprávě.

id: EDITORIALS

Kritérium: Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Základní popis: Zprávy a komentáře mají být jasně oddělené a tyto dva formáty není možné míchat. .

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu

Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena. Reklama na webu musí být jasně odlišena od obsahu webu na první pohled. Neměla by být ve stejné grafické úpravě jako tok článků, tedy využívat stejné fonty, popisky a obrázky či jinak vzbuzovat dojem, že se nejedná o reklamu, ale o redakční obsah.

id: CLICKBAIT

Kritérium: Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: Stránky obecně nevytvářejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímého vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: CONFLICT

Kritérium: Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: Majitelé (či koneční beneficienti) serveru jsou ve střetu zájmů, když podnikají v oblastech silně regulovaných státem nebo mají vysoký objem obchodů se státem nebo jsou politicky angažovanými osobami. Pokud tomu tak je, přichází server automaticky o 0.5 bodu. Server má také u článků o majitelích serveru (či konečných beneficientech) a jejich byznysu upozorňovat na tento fakt. Pokud překročí počet článků, kde se tak nečiní 10 za 6 měsíců, ztrácí server 0.5 bodu.

Poznámka: Při hodnocení článků jsme neklasifikovali ty, které tvořila pouze přejatá ČTK. Jejich hodnocením bychom totiž hodnotili nikoli práci daného serveru, ale práci ČTK. Pokud ale byl článek doplněn o redakční práci, tak se kóduje kromě kategorii LINKS a MULTISOURCES.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a nebo problematický.

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů z celkového počtu hodnocených článků  považovali za  bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod).

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5).

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů). a kde je částečně problematický?

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet. Je celkově spočítaný průměr hodnocení po jednotlivých kategoriích. Z výsledného průměru pak počítáme celkové hodnocení pomoci následujícícho klíče: 

KategoriePrůměrný počet 
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.85
B+0.7 až 0.8
B0.6 až 0.7
B-0.5 až 0.6
Cmenší než 0.5

Řazení médií uvnitř jednotlivých kategorií (A, A- a podobně) je podle abecedy.

Zpracoval Josef Šlerka, 30. 6. 2021

Archiv předchochozích metodik

14. 8. 2020 Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah zpravodajských serverů na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Štěpán Šanda, Markéta Škaldová, Lenka Pittnerová, Kristýna Hněvsová, František Pfann a Ondřej Sliš.

Výběr médií

Východiskem pro výběr zpravodajských serverů pro nás byla základní typologie českých zpravodajských webů. Z ní jsme vybrali weby, které 1) mají silně zastoupený zpravodajský obsah (to vedlo k vyřazení publicistických serverů jako Reportér či Hlídací pes) a 2) pro které je typickým východiskem text, nikoli audiovizuální obsah (to vedlo k vyřazení serverů jako ČT24).

Výběr kódovaného vzorku – článků

Pro kódování bylo náhodně zvoleno 10 dnů v období mezi zářím 2019 a lednem 2020. V těchto dnech pak byly z jednotlivých serverů vybrány články z rubrik „zprávy z domova“ a „zprávy ze zahraniční“, které byly publikovány nejblíže následujícím hodinám: 7:00, 10:00, 13:00, 16:00 a 19:00.

Pokud server neměl v daném období publikovaný článek, hledali jsme články, které mu časově byly nejblíže. V případě, že server nemá rubriku se zahraničními zprávami, hodnotili jsme pouze domácí zprávy. Z každého serveru bylo hodnoceno 100 článků. Do hodnocení nebyly zařazeny komentáře, rozhovory a podobně. Údaje o transparentnosti redakcí byly sbírány v dubnu 2020.

Poznámka: Oproti předchozímu výzkumu jsme v závěrečné fázi výzkumu vyřadili všechny weby, jejichž zpravodajství bylo z více než 70 % tvořeno převzetím zpráv ČTK.

Hodnocená kritéria

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Má být snadno dostupná základní informace o redakci (kontakty apod.). Na webu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného zpravodajského webu, tedy kdo jsou členové redakce a jak se dají kontaktovat.

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah webu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení seznamu členů redakce je 0.5 bodu, za možnost kontaktovat přímo novináře (emailem, formulářem na profilu autora či v seznamu redakce) pak získávají dalších 0.5 bodů. Hodnocení A tak může získat jen ten server, který uvádí jak seznam členů redakce/autorů, tak možnost je přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o organizaci

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o organizaci (výroční zpráva apod.) Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o samotné organizaci a zejména informace o účetní uzávěrce a výroční zpráva, minimálně by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Informace o skutečném vlastníkovi má být snadno dostupná. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastníci skrytí za offshorovou společností či akciemi na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu, protože v takovém případě nejsou zájmy vlastníka zřejmé. Zaměřujeme se především na úsilí, jaké je nutné pro dosažení informace vynaložit.

id: PUBLISHER

Kritérium: Snadno dostupná informace o provozovateli

Základní popis: Má být snadno dostupná informace o provozovateli webu (IČO apod.). Jméno firmy a její IČO, která web provozuje, by mělo být okamžitě dohledatelné na webu.

Metodologické vysvětlení: Pro zisk hodnocení 1 je nutné mít IČO umístěné buď přímo na hlavní stránce webu, nebo na logickém místě (kupříkladu v sekci Vydavatel, Kontakty apod.), případně v odkazu na příslušný dokument nebo web vlastníka či provozovatele webu. Pro jednoznačnou informaci může ale posloužit také ISSN, bude však hodnoceno B.

id: LINKS

Kritérium: Online zdroje jsou zobrazeny jako hypertextový odkaz

Základní popis: Odkaz na původní zdroj má být proklikem. Při přebírání obsahu by autoři a editoři měli vždy odkázat na původní zdroj, a to včetně aktivního webového odkazu, pokud je to možné.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Mají být jasně označené výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, by mělo být řečeno jednoznačně v úvodu textu.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů

Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost zprávy není uměle zvyšována

Základní popis: Důležitost zprávy nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti zprávy, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: CLOSENESS

Kritérium: Blízkost zpráv není vytvářena uměle

Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti zprávy. Zpráva nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace, nevhodné či zavádějící fotografie či komentování ve zprávě.

id: EDITORIALS

Kritérium: Zprávy a komentáře jsou jasně oddělené

Základní popis: Zprávy a komentáře mají být jasně oddělené.

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu

Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena. Reklama na webu musí být jasně odlišena od obsahu webu.

id: CLICKBAIT

Kritérium: Server se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: Stránky obecně nevytvářejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímo vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že část serverů tvoří svůj obsah podstatným způsobem přetiskováním článků, nebyla při hodnocení zpráv převzatých z ČTK hodnocena následující kritéria: LINKS, SOURCES, MULTISOURCES, RELEVANCY, CLOSENESS, STEREOTYPIZATION, EDITORIALS. Jejich hodnocením bychom totiž hodnotili nikoli práci daného serveru, ale práci ČTK.

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický.

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů brali jako bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod).

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5).

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.85
B+0.7 až 0.8
B0.6 až 0.7
B-0.5 až 0.6
Cmenší než 0.5

Řazení médií uvnitř jednotlivých kategorií (A, A- a podobně) je podle abecedy.

Josef Šlerka, 14. 8. 2020

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.
Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.