Aktuální grantové výzvy


Grantová výzva: Jaro 2020

Prodloužili jsme termín pro podání žádostí do 17. 4. 2020

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie. Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky.

Podmínky grantového kola

Grant je určen redakcím, které nepatří do velkého zavedeného vydavatelství a nejsou finančně propojeny s politickým uskupením či zájmovou skupinou. O grant se mohou ucházet také jednotlivci. Zájemci o podporu musí předložit náměty na projekt na předem stanoveném formuláři spolu s rozpočtem, který je nedílnou součástí projektu.

Maximální výše podpory: 250 000 Kč

Vyhlášení grantové výzvy: 6. 3. 2020

Uzávěrka pro přihlášení: 17. 4. 2020

Oznámení výsledků udělení grantů: do 15. 6. 2020

Délka trvání projektu: maximálně 6 měsíců v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020

 

Náležitosti žádosti o podporu

Spolu s Žádostí o grant a Rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu.

Posouzení žádosti

Každá žádost bude posouzena expertní radou externích hodnotitelů, jejichž jména jsou v průběhu hodnocení neveřejná. Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií. O udělení grantu rozhoduje správní rada NFNZ, která se opírá o doporučení členů expertní rady.

Osnova hodnocení:

 • Kvalita zpracování projektu, zejména s důrazem na novost tématu a míru investigace či analytické práce.
 • Nakolik se téma zabývá věcí veřejného zájmu a nakolik přispívá k veřejné debatě.
 • Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací, dále pak zohlednění nových forem oslovení potenciálních konzumentů.
 • Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu.
 • Požadované finanční prostředky odpovídají rozsahu projektu

Žádost o podporu zasílejte spolu s rozpočtem a požadovanými přílohami do 10. 4. 2020 na email [email protected].

———————————————————————-

Grantová výzva: Rozvojový grant

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje celoroční grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k posílení infrastruktury redakcí, které povede k jejich rozvoji, finanční stabilizaci a trvalé udržitelnosti. Cílem grantu je pomoci zvýšit podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama,… apod.) na celkových ekonomických nákladech.

Komu je grant určen: předkladatelům, kteří již v některém z minulých grantových řízení od NFNZ grant obdrželi. O rozvojový grant se nemohou ucházet jednotlivci.

Maximální výše podpory: není stanovena

Vyhlášení grantové výzvy: 15. 2. 2020

Uzávěrka pro přihlášení: průběžně

Maximální délka trvání projektu: není stanovena

Způsob podávání žádostí:

1. fáze 

Před podáním žádosti o rozvojový grant je nezbytné konzultovat záměr projektu a způsob podání se zástupci NFNZ. Konzultaci je možné domluvit písemně emailem [email protected]

2. fáze

Spolu s Žádostí o rozvojový grant a Rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu.

Žadatelé o nadační příspěvek ve výši nad 250.000 Kč musí doložit informace dle odst. III. „Směrnice o kvalifikačních kritériích pro granty NFNZ“. Součástí předkládané Žádosti o rozvojový grant musí být smysluplný podnikatelský záměr, podložený ekonomickou analýzou, s jasně měřitelnými indikátory, které budou indikovat, jakým způsobem se díky poskytnutí grantu zvýší podíl vlastních výnosů na celkovém krytí nákladů provozu média.

Posouzení žádosti

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada NFNZ. K posouzení jednotlivých žádostí si může přizvat nezávislé experty.

Kritéria hodnocení:

 • projekt i předkladatel splňují podmínky grantové výzvy

 • kvalita podnikatelského záměru

 • finanční, časová a obsahová smysluplnost a životaschopnost záměru

 • jasně měřitelné indikátory změn

 • dosah média

 • současný podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama apod.) na celkových ekonomických nákladech média.

Děkujeme.