Aktuální grantové výzvy


Grantová výzva: Rozvojový grant 2019/2020

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k posílení infrastruktury redakcí, které povede k jejich rozvoji, finanční stabilizaci a trvalé udržitelnosti. Cílem grantu je pomoci zvýšit podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama,… apod.) na celkových ekonomických nákladech.

Podmínky grantového kola

Grant je určen redakcím, které nepatří do velkého a zavedeného vydavatelství a nejsou finančně propojeny s politickým uskupením či významnou zájmovou skupinou (dle stanov a principů vyplývajících ze Zakladatelské listiny NFNZ). V případě tohoto grantu se o něj nemohou ucházet jednotlivci.

Maximální výše podpory: 1,250.000 Kč pro jeden projekt

Vyhlášení grantové výzvy: 17. 4. 2019

Uzávěrka pro přihlášení: 27. 5. 2019

Oznámení výsledků udělení grantů: do 30. 6. 2019

Maximální délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020

Náležitosti žádosti o grant

Součástí předkládané „Žádosti o rozvojový grant“ musí být smysluplný podnikatelský záměr, podložený ekonomickou analýzou, s jasně měřitelnými indikátory, které budou indikovat, jakým způsobem se díky poskytnutí grantu zvýší podíl vlastních výnosů na celkovém krytí nákladů provozu média.

Fond si vyhrazuje právo požádat o dodatečné informace.

Žadatel musí doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke své osobě, všem členům statutárního orgánu a právního subjektu žadatele.

Žadatelé o nadační příspěvek ve výši nad 250.000 Kč musí doložit informace dle odst. III. „Směrnice o kvalifikačních kritériích pro granty NFNZ“.

Posouzení žádosti

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada NFNZ. K posouzení jednotlivých žádostí si správní rada může přizvat nezávislé experty.

Kritéria hodnocení:

  • projekt i předkladatel splňují podmínky grantové výzvy
  • kvalita podnikatelského záměru
  • finanční i obsahová smysluplnost a životaschopnost záměru
  • jasně měřitelné indikátory změn
  • dosah média
  • současný podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama apod.) na celkových ekonomických nákladech média.

Žádost o podporu zasílejte spolu s požadovanými přílohami do 27. 5. 2019 na email [email protected]. Děkujeme.