Aktuální grantové výzvy


Grantová výzva: Jaro 2020

Příjem přihlášek do jarní grantové výzvy je uzavřen. Text výzvy najdete zde.

———————————————————————-

Grantová výzva: Rozvojový grant

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje celoroční grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k posílení infrastruktury redakcí, které povede k jejich rozvoji, finanční stabilizaci a trvalé udržitelnosti. Cílem grantu je pomoci zvýšit podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama,… apod.) na celkových ekonomických nákladech.

Komu je grant určen: předkladatelům, kteří již v některém z minulých grantových řízení od NFNZ grant obdrželi. O rozvojový grant se nemohou ucházet jednotlivci.

Maximální výše podpory: není stanovena

Vyhlášení grantové výzvy: 15. 2. 2020

Uzávěrka pro přihlášení: průběžně

Maximální délka trvání projektu: není stanovena

Způsob podávání žádostí:

1. fáze 

Před podáním žádosti o rozvojový grant je nezbytné konzultovat záměr projektu a způsob podání se zástupci NFNZ. Konzultaci je možné domluvit písemně emailem [email protected]

2. fáze

Spolu s Žádostí o rozvojový grant a Rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu.

Žadatelé o nadační příspěvek ve výši nad 250.000 Kč musí doložit informace dle odst. III. „Směrnice o kvalifikačních kritériích pro granty NFNZ“. Součástí předkládané Žádosti o rozvojový grant musí být smysluplný podnikatelský záměr, podložený ekonomickou analýzou, s jasně měřitelnými indikátory, které budou indikovat, jakým způsobem se díky poskytnutí grantu zvýší podíl vlastních výnosů na celkovém krytí nákladů provozu média.

Posouzení žádosti

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada NFNZ. K posouzení jednotlivých žádostí si může přizvat nezávislé experty.

Kritéria hodnocení:

  • projekt i předkladatel splňují podmínky grantové výzvy

  • kvalita podnikatelského záměru

  • finanční, časová a obsahová smysluplnost a životaschopnost záměru

  • jasně měřitelné indikátory změn

  • dosah média

  • současný podíl vlastních výnosů (předplatné, sbírky, příspěvky od čtenářů, reklama apod.) na celkových ekonomických nákladech média.

Děkujeme.