Aktuální grantové výzvy


Grantová výzva Podzim 2019

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie. Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky.

Podmínky grantového kola

Grant je určen redakcím, které nepatří do velkého zavedeného vydavatelství a nejsou finančně propojeny s politickým uskupením či zájmovou skupinou. O grant se mohou ucházet také jednotlivci. Zájemci o podporu musí předložit náměty na projekt na předem stanoveném formuláři spolu s rozpočtem, který je nedílnou součástí projektu.

Maximální výše podpory: 250 000 Kč

Vyhlášení grantové výzvy: 2. 9. 2019

Uzávěrka pro přihlášení: 15. 10. 2019

Oznámení výsledků udělení grantů: do 15. 12. 2019

Maximální délka trvání projektu: maximálně 6 měsíců v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

 

Náležitosti žádosti o podporu

Spolu s Žádostí o grant a Rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu.

Posouzení žádosti

Každá žádost bude posouzena expertní radou externích hodnotitelů, jejichž jména jsou v průběhu hodnocení neveřejná. Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií. O udělení grantu rozhoduje správní rada NFNZ, která se opírá o doporučení členů expertní rady.

Osnova hodnocení:

  • Kvalita zpracování projektu, zejména s důrazem na novost tématu a míru investigace či analytické práce.
  • Nakolik se téma zabývá věcí veřejného zájmu a nakolik přispívá k veřejné debatě.
  • Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací, dále pak zohlednění nových forem oslovení potenciálních konzumentů.
  • Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu.
  • Požadované finanční prostředky odpovídají rozsahu projektu

Žádost o podporu zasílejte spolu s rozpočtem a požadovanými přílohami do 15. 10. 2019 na email [email protected].

Soubory ke stažení