Cíle a téma výzvy

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu Podzim 2022, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie.

Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky s důrazem na aktuální problematiku s celospolečenským přínosem.

Maximální výše podpory pro 1 projekt: 250 000 Kč

Celková výše finanční podpory: 1 250 000 Kč

Komu je grant určen

 • Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nejsou finančně či personálně propojena s politickým uskupením či zájmovou nebo podnikatelskou skupinou.
 • O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.
 • Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).
 • Podrobnější popis podmínek poskytování příspěvků naleznete v Zakládací listině NFNZ (čl. VII) a Směrnici o kvalifikačních kritériích pro granty.

Termíny

Vyhlášení grantové výzvy: 3. října 2022

Uzávěrka pro přihlášení: 23. října 2022

Oznámení výsledků udělení grantů: nejpozději do 1. 12. 2022

Délka trvání projektu: v období od 1. 12. 2022 (nejdříve od termínu podpisu smlouvy) max. do 31. 8. 2023. V odůvodněných případech může NFNZ schválit delší dobu zpracování tématu, pokud o to žadatel v žádosti požádá (například u tištěného měsíčníku).

Odevzdání závěrečné zprávy: do 1 měsíce od realizace projektu, nejpozději však do 30. 9. 2023 (pokud nebyla schválena delší realizace)

Náležitosti žádosti o podporu

 1. Žádost o grant
 2. Rozpočet projektu. Pozor změna: Spolufinancování projektu: Min. 10 % celkových nákladů projektu musí být financováno z vlastních či jiných zdrojů žadatele, max. 90 % nákladů může být financováno z grantu.
 3. Pozor změna: Výpis z Evidence skutečných majitelů
 4. Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) a také o neexistenci personálního či majetkového propojení s komunikačními agenturami, politickými uskupeními, s veřejnou správou, a to ve vztahu ke všem členům statutárního orgánu.

Všechny uvedené formuláře jsou ke stažení také zde.

Odevzdání žádosti

Žádost včetně všech požadovaných příloh posílejte pouze elektronicky na adresu [email protected] , do předmětu prosím uveďte „Žádost o grant Podzim 2022“.

Posouzení žádosti

 • Každá žádost bude posouzena externími hodnotiteli z řad expertní rady NFNZ (jména konkrétních vybraných hodnotitelů jsou neveřejná). Hodnocení předložených žádostí je prováděno na základě bodového systému a podle stanovených kritérií.
 • Dle získaných počtů bodů se sestaví pořadí a stanoví se hranice pro podporu projektů.
 • O udělení grantu rozhoduje správní rada NFNZ, která se opírá o doporučení členů expertní rady.
 • Při vyhodnocování žádostí bude přihlíženo k tomu, nakolik médium, v němž budou výstupy z grantů publikovány, dodržuje základní standardy novinářské práce dle kritérií v MediaRatingu NFNZ.

Kritéria hodnocení

 1. Společenské dopady a přínos projektu k veřejné debatě. Na kolik se téma zabývá věcí veřejného zájmu.
 2. Kvalita zpracování projektu, originalita a přínos tématu, jasně definované a měřitelné cíle.
 3. Míra investigace či analytické práce.
 4. Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací. Definice a kvantifikace cílové skupiny.
 5. Realizovatelnost projektu dle harmonogramu.
 6. Zohlednění nových forem oslovení potenciálních příjemců informací.
 7. Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu.
 8. Zpracování rozpočtu (podrobnost rozpočtu a jeho položek). Posouzení projektových nákladů a jejich přiměřenosti a efektivnosti.

Nenechte si ujít grantové výzvy NFNZ. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě Facebook / Twitter / LinkedIn nebo se přihlaste k odběru Newsletteru NFNZ.

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.