Vzorek: 

  • Celoplošné televize jejichž licence obsahuje zpravodajství: Česká televize, televize Nova, televize Prima, TV Barrandov, TV Noe
  • Hlavní zpravodajský pořad + webová prezentace média a/nebo pořadu
  • Vzorek 7 náhodně vybraných dnů

Hodnocená kritéria – obecná (pro celé médium):

Hodnotí se: 0 = nejlépe; 0,5 = hůře; 1 = nejhůře.

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci
Základní popis: Snadno dostupná má být základní informace o redakci (kontakty apod.). V titulcích pořadu či na webu média/pořadu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného média a pořadu, tedy kdo jsou členové redakce a jak je možné je kontaktovat. 

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah vysílání a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení pouze základních kontaktů na redakci je 0.5, za možnost kontaktovat přímo novináře (např. univerzální formát mailové adresy) získávají 0. Hodnocení A tak může získat jen to médium, které uvádí jak obecné kontaktní údaje, tak možnost autor(k)y přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi licence a provozovateli
Základní popis: Snadno dostupná informace o vlastníkovi licence a provozovateli (v případě médií veřejné služby vysvětlení jejich specifického postavení) v titulcích pořadu či na webové stránce média/pořadu. Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o těchto společnostech, zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz (v případě veřejnoprávních médií na webu médií).

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi
Základní popis: Snadno dostupné informace o skutečném vlastníkovi (ať už vlastníkovi licence či provozovateli; v případě médií veřejné služby vysvětlení jejich specifického postavení). Divák by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastnictví v podobě offshorové společnosti či akcií na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu. 

id: BROADCASTER (v printu a onlinu PUBLISHER)

Kritérium: Naplnění zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a licence udělené RRTV

Ze zákona o rozhlasovém a televizním vysílání:

Provozovatel televizního vysílání je povinen umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup zejména k

a) základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny,

b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a

c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.

ID: CONFLICT                       

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud vysílá o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.                

Základní popis: Majitel média nemá být ve střetu zájmů. V tom se nachází, pokud je politicky exponovanou osobou, anebo má vysoký objem obchodů se státem nebo pokud podniká v oblastech státem silně regulovaných. Médium má v reportážích o svém majiteli a jeho dalších firmách uvádět, že se jedná o majetek majitele či přímo majitele, a to bez ohledu na to, zda je v konfliktu zájmu či nikoli.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé reportáže/zprávy):

Hodnotí se: 0 = dobře; 1 = špatně.

id: CLICKBAIT

Kritérium: Titul se vyhýbá zavádějícím popiskům/avízům/headlinům/kraulu

Základní popis: Ve videu se nenacházejí popisky/avíza/headliny/kraulový text, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímého vztahu k tématu videa nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem videa.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné. 

Základní popis: Ve zpravodajských pořadech jsou obsaženy pouze zpravodajské žánry, což v případě videa znamená nepoužívat podkresovou hudbu či jinak uměle upravený audiovizuální obsah.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje
Základní popis: Výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu mají být jasně označené. Pokud téma zprávy, tématu či obsahu není původní, pak by toto mělo být jednoznačně řečeno či označeno.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů
Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují.

id: RELEVANCY a CLOSENESS

Kritérium: Důležitost a blízkost zprávy není uměle zvyšována
Základní popis: Důležitost zprávy nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata. Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Zpráva nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence uvedení místa, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Zprávy nezobecňují ani nezneužívají stereotypů
Základní popis: Nemá docházet ke stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace.

id: NEWS (dříve EDITORIALS)

Kritérium: Zprávy nesmí obsahovat publicistické prvky.

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory autora, komentáře a hodnocení.

id: VIDEO (v printu a onlinu PICTURES)

Kritérium: S tématem nesouvisející ilustrační, nevhodné či zavádějící záběry. Hodnotící jednotka je zpráva.

Hodnocená kritéria – l obsahová (pro celý pořad):

Hodnotí se: 0 = nejlépe; 0,5 = hůře; 1 = nejhůře.

id: NEWSCAST

Kritérium: Hlavní zpravodajský pořad je důležitou součástí vysílání.

Základní popis: Hlavní zpravodajský pořad je vysílán každý den v jasně určený čas. Jasně publiku deklaruje důležitost zpravodajství pro televizní/rozhlasovou stanici.

id: VARIETY

Kritérium: Zpravodajský pořad využívá širokou škálu zpravodajských žánrů

Základní popis: Pořad je žánrově pestrý, nejsou v nich pouze zprávy, ale také rozhovory, reportáže apod.

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena a odlišena od redakčního obsahu. Týká se to také auto-reklamy (tedy reklamy na pořady a produkty rádia/televize).

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.