Metodika ratingu hlavních zpravodajských pořadů televizí – Zima 2022

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali hlavní zpravodajské pořady televizí na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Tejchman. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Tomáš Zálešák a Adéla Hiblerová.

Vzorek: 

  • Celoplošné televize jejichž licence obsahuje zpravodajství: Česká televize, televize Nova, televize Prima, TV Barrandov, TV Noe
  • Hlavní zpravodajský pořad + webová prezentace média a/nebo pořadu
  • Vzorek 7 náhodně vybraných dnů v období říjen 2022 – listopad 2022

Hodnocená kritéria – obecná (pro celé médium):

Hodnotí se: 0 = nejlépe; 0,5 = hůře; 1 = nejhůře.

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci
Základní popis: Snadno dostupná má být základní informace o redakci (kontakty apod.). V titulcích pořadu či na webu média/pořadu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného média a pořadu, tedy kdo jsou členové redakce a jak je možné je kontaktovat. 

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah vysílání a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení pouze základních kontaktů na redakci je 0.5, za možnost kontaktovat přímo novináře (např. univerzální formát mailové adresy) získávají 0. Hodnocení A tak může získat jen to médium, které uvádí jak obecné kontaktní údaje, tak možnost autor(k)y přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi licence a provozovateli
Základní popis: Snadno dostupná informace o vlastníkovi licence a provozovateli (v případě médií veřejné služby vysvětlení jejich specifického postavení) v titulcích pořadu či na webové stránce média/pořadu. Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o těchto společnostech, zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz (v případě veřejnoprávních médií na webu médií).

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi
Základní popis: Snadno dostupné informace o skutečném vlastníkovi (ať už vlastníkovi licence či provozovateli; v případě médií veřejné služby vysvětlení jejich specifického postavení). Divák by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastnictví v podobě offshorové společnosti či akcií na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu. 

id: BROADCASTER (v printu a onlinu PUBLISHER)

Kritérium: Naplnění zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a licence udělené RRTV

Ze zákona o rozhlasovém a televizním vysílání:

Provozovatel televizního vysílání je povinen umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup zejména k

a) základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny,

b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a

c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.

ID: CONFLICT

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud vysílá o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.

Základní popis: Majitel média nemá být ve střetu zájmů. V tom se nachází, pokud je politicky exponovanou osobou, anebo má vysoký objem obchodů se státem nebo pokud podniká v oblastech státem silně regulovaných. Médium má v reportážích o svém majiteli a jeho dalších firmách uvádět, že se jedná o majetek majitele či přímo majitele, a to bez ohledu na to, zda je v konfliktu zájmu či nikoli.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé reportáže/zprávy):

Hodnotí se: 0 = dobře; 1 = špatně.

id: CLICKBAIT

Kritérium: Titul se vyhýbá zavádějícím popiskům/avízům/headlinům/kraulu

Základní popis: Ve videu se nenacházejí popisky/avíza/headliny/kraulový text, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímého vztahu k tématu videa nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem videa.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro diváka jasně odlišitelné. 

Základní popis: Ve zpravodajských pořadech jsou obsaženy pouze zpravodajské žánry, což v případě videa znamená nepoužívat podkresovou hudbu či jinak uměle upravený audiovizuální obsah.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje
Základní popis: Výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu mají být jasně označené. Pokud téma zprávy, tématu či obsahu není původní, pak by toto mělo být jednoznačně řečeno či označeno.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů
Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují.

id: RELEVANCY a CLOSENESS

Kritérium: Důležitost a blízkost zprávy není uměle zvyšována
Základní popis: Důležitost zprávy nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata. Například ve zprávě z 24.10 (02:54:00) o řediteli ČEZU „ Druhá zpráva, která mě zaujala jsou Otázky Václava Moravce, respektive šéfa ČEZU. (..) Tam byly dvě věci, jedna, kdy řekl, že Česko, resp. ČEZ bude vést arbitráž proti Gazpromu ( ..) Takže povedou arbitráž, bude soud o stovky miliard korun, nebo jednotky miliard korun, nevím, to je asi v tý smlouvě, každopádně je to proces na několik let. Pak taky šéf ČEZU říkal, že jako najdou s ministerstvem práce jo, nějak ty ohrožený odběratele energií, a těm budou pomáhat, respektive říkal to poradce ministra průmysl, který tam byl a šéf ČEZU mu jen přitakal. V týhletý souvislosti mě tam zaujala ještě jedna věc, šéf ČEZU Daniel Beneš tam seděl a on často má ruce takhle, když mluví. Bylo vidět, že má velmi drahý hodinky, když se na to podíváte zblízka, tak jsou to hodinky Patek Philippe, jejichž cena začíná na milionu korun. No tak dobře, Daniel Beneš si koupil ty levnější a stály ho milion, já si nejsem úplně jistý, jestli šéf firmy , kterou většinově vlastní stát, má tímhle tím způsobem provokovat. To si opravdu nemyslím.“

Nemá také docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Zpráva nemá uměle vyvolávat dojem, že se diváka dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence uvedení místa, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Zprávy nezobecňují ani nezneužívají stereotypů
Základní popis: Nemá docházet ke stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace. Neměli by se tak objevovat tvrzní moderátora, že se někdo zachoval jako typický Čech apod. 

id: NEWS (dříve EDITORIALS)

Kritérium: Zprávy nesmí obsahovat publicistické prvky.

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory autora, komentáře a hodnocení.

id: VIDEO (v printu a onlinu PICTURES)

Kritérium: S tématem nesouvisející ilustrační, nevhodné či zavádějící záběry. Hodnotící jednotka je zpráva.

Hodnocená kritéria – l obsahová (pro celý pořad):

Hodnotí se: 0 = nejlépe; 0,5 = hůře; 1 = nejhůře.

id: NEWSCAST

Kritérium: Hlavní zpravodajský pořad je důležitou součástí vysílání.

Základní popis: Hlavní zpravodajský pořad je vysílán každý den v jasně určený čas. Jasně publiku deklaruje důležitost zpravodajství pro televizní/rozhlasovou stanici.

id: VARIETY

Kritérium: Zpravodajský pořad využívá širokou škálu zpravodajských žánrů

Základní popis: Pořad je žánrově pestrý, nejsou v nich pouze zprávy, ale také rozhovory, reportáže apod.

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena a odlišena od redakčního obsahu. Týká se to také auto-reklamy (tedy reklamy na nezpravodajské pořady a produkty rádia/televize).

Metodika ratingu hlavních zpravodajských pořadů televizí – Zima 2021

Vzorek: 

  • Celoplošné televize jejichž licence obsahuje zpravodajství: Česká televize, televize Nova, televize Prima, TV Barrandov, TV Noe
  • Hlavní zpravodajský pořad + webová prezentace média a/nebo pořadu
  • Vzorek 7 náhodně vybraných dnů

Hodnocená kritéria – obecná (pro celé médium):

Hodnotí se: 0 = nejlépe; 0,5 = hůře; 1 = nejhůře.

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci
Základní popis: Snadno dostupná má být základní informace o redakci (kontakty apod.). V titulcích pořadu či na webu média/pořadu by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného média a pořadu, tedy kdo jsou členové redakce a jak je možné je kontaktovat. 

Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah vysílání a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení pouze základních kontaktů na redakci je 0.5, za možnost kontaktovat přímo novináře (např. univerzální formát mailové adresy) získávají 0. Hodnocení A tak může získat jen to médium, které uvádí jak obecné kontaktní údaje, tak možnost autor(k)y přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi licence a provozovateli
Základní popis: Snadno dostupná informace o vlastníkovi licence a provozovateli (v případě médií veřejné služby vysvětlení jejich specifického postavení) v titulcích pořadu či na webové stránce média/pořadu. Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o těchto společnostech, zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz (v případě veřejnoprávních médií na webu médií).

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi
Základní popis: Snadno dostupné informace o skutečném vlastníkovi (ať už vlastníkovi licence či provozovateli; v případě médií veřejné služby vysvětlení jejich specifického postavení). Divák by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastnictví v podobě offshorové společnosti či akcií na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu. 

id: BROADCASTER (v printu a onlinu PUBLISHER)

Kritérium: Naplnění zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a licence udělené RRTV

Ze zákona o rozhlasovém a televizním vysílání:

Provozovatel televizního vysílání je povinen umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup zejména k

a) základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny,

b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a

c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.

ID: CONFLICT                       

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud vysílá o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.                

Základní popis: Majitel média nemá být ve střetu zájmů. V tom se nachází, pokud je politicky exponovanou osobou, anebo má vysoký objem obchodů se státem nebo pokud podniká v oblastech státem silně regulovaných. Médium má v reportážích o svém majiteli a jeho dalších firmách uvádět, že se jedná o majetek majitele či přímo majitele, a to bez ohledu na to, zda je v konfliktu zájmu či nikoli.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé reportáže/zprávy):

Hodnotí se: 0 = dobře; 1 = špatně.

id: CLICKBAIT

Kritérium: Titul se vyhýbá zavádějícím popiskům/avízům/headlinům/kraulu

Základní popis: Ve videu se nenacházejí popisky/avíza/headliny/kraulový text, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímého vztahu k tématu videa nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem videa.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné. 

Základní popis: Ve zpravodajských pořadech jsou obsaženy pouze zpravodajské žánry, což v případě videa znamená nepoužívat podkresovou hudbu či jinak uměle upravený audiovizuální obsah.

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje
Základní popis: Výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu mají být jasně označené. Pokud téma zprávy, tématu či obsahu není původní, pak by toto mělo být jednoznačně řečeno či označeno.

id: MULTISOURCES

Kritérium: Zprávy jsou ověřeny z více zdrojů
Základní popis: Zprávy mají být ověřeny z více zdrojů. Neoznačené přebírání tématu či obsahu od agentury či konkurence je nepřípustné. Je třeba, aby byla zpráva ověřena u vícero zdrojů; média si často vystačí jen s původcem zprávy, ale dále si ji neověřují.

id: RELEVANCY a CLOSENESS

Kritérium: Důležitost a blízkost zprávy není uměle zvyšována
Základní popis: Důležitost zprávy nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata. Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Zpráva nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence uvedení místa, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Zprávy nezobecňují ani nezneužívají stereotypů
Základní popis: Nemá docházet ke stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace.

id: NEWS (dříve EDITORIALS)

Kritérium: Zprávy nesmí obsahovat publicistické prvky.

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory autora, komentáře a hodnocení.

id: VIDEO (v printu a onlinu PICTURES)

Kritérium: S tématem nesouvisející ilustrační, nevhodné či zavádějící záběry. Hodnotící jednotka je zpráva.

Hodnocená kritéria – l obsahová (pro celý pořad):

Hodnotí se: 0 = nejlépe; 0,5 = hůře; 1 = nejhůře.

id: NEWSCAST

Kritérium: Hlavní zpravodajský pořad je důležitou součástí vysílání.

Základní popis: Hlavní zpravodajský pořad je vysílán každý den v jasně určený čas. Jasně publiku deklaruje důležitost zpravodajství pro televizní/rozhlasovou stanici.

id: VARIETY

Kritérium: Zpravodajský pořad využívá širokou škálu zpravodajských žánrů

Základní popis: Pořad je žánrově pestrý, nejsou v nich pouze zprávy, ale také rozhovory, reportáže apod.

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama je jednoznačně odlišena od redakčního obsahu
Základní popis: Reklama má být jednoznačně označena a odlišena od redakčního obsahu. Týká se to také auto-reklamy (tedy reklamy na pořady a produkty rádia/televize).

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.

Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.