Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah tištěné publicistiky na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli:  Adéla Hiblerová, Tomáš Zálešák, Johana Nelibová, Petra Jirmusová, Veronika Křivánková a Karolína Sikorová. 

 Výběr médií

Zvolili jsme následující publicistické časopisy

 • týdeníky: Respekt, Reflex, Týden, Euro, Ekonom, Téma, Echo, Hrot, Týdeník Fórum
 • čtrnáctideník: A2
 • měsíčníky: Reportér
 • Dvouměsíčník: Finmag

Výběr kódovaného vzorku – článků

Pro měsíčníky bylo vybráno pět vydání, každý druhý měsíc od září 2021 do června 2022 – tzn. září 2021, listopad 2021, leden 2022, březen 2022, květen 2022. Týdeníky byly vybrány z těchto týdnů 9.5. 2022, 28.3 2022, 14.2 2022, 3.1 2022, 22.11. 2021. Čtrnáctideník A2 byl vzorkován ze dnů 15.9. 2021, 24.11. 2021, 2.2. 2022, 13.4. 2022, 22.6. 2022. Časopisu Euro byl vytvořen z vydání: 13,5. 2022, 18.2. 2022, 1.4. 2022, 7.1. 2022, 26.11. 202.  Z každého vydání byly kódovány všechny články.

Dohromady bylo nakódováno 2191 článků.

Hodnocená kritéria

Hodnocená kritéria – obecná (pro celý titul):

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Snadno dostupná má být základní informace o redakci (kontakty apod.). V tiráži by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného titulu, tedy kdo jsou členové redakce a jak je možné je kontaktovat. Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah titulu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení pouze základních kontaktů na redakci je 0.5, za možnost kontaktovat přímo novináře (např. univerzální formát mailové adresy) získávají 0. Hodnocení A tak může získat jen ten titul, který uvádí jak obecné kontaktní údaje, tak možnost autor(k)y přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o vydavateli

Základní popis: Snadno dostupná informace o vydavateli v tiráži. Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o vydavateli, zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Snadno dostupné informace o skutečném vlastníkovi. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastnictví v podobě offshorové společnosti či akcií na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu. Zaměřujeme se především na úsilí.

id: PUBLISHER

Kritérium: Naplnění tiskového zákona v otázce vydavatele

             Z tiskového zákona: 

Musí uvedeny tyto povinné údaje:

a) název periodického tisku,

b) označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,

c) četnost (periodicita) jeho vydávání,

d) označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,

e) místo vydávání,

f) číslo a den vydání,

g) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,

h) název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.

ID: CONFLICT                       

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud píše o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.                

Základní popis: Majitel média nemá být ve střetu zájmů. V tom se nachází pokud je politicky exponovanou osobou anebo má vysoký objem obchodu se státem nebo pokud podniká v oblastech státem silně regulovaných. Médium má v článcích o svém majiteli a jeho dalších firmách uvádět, že se jedná o majetek majitele či přímo  majitele a to bez ohledu na to, zda je v konfliktu zájmu či nikoli.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé články/fotky):

id: CLICKBAIT

Kritérium: Titul se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: V obsahu se nenacházejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímo vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné. 

Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením stránky, rubriky, použitím titulku v kurzivě. 

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu mají být jasně označené. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, pak by toto mělo být jednoznačně řečeno v úvodu textu.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost článku není uměle zvyšována

Základní popis: Důležitost článku nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: CLOSENESS

Kritérium: Blízkost článku není vytvářena uměle

Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Článek nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují, ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace.

id: NEWS (dříve EDITORIALS)

Kritérium: Pokud časopis obsahuje i rubriky či texty označené jako zprávy, nesmí obsahovat publicistické prvky. Pozor – pokud jde o zpravodajské analýzy, může zpravodajský žánr obsahovat kromě standardního zpravodajského zdrojování také analytické prvky a z nich vycházející závěry.

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory, komentáře a hodnocení.

id: OPINIONS

Kritérium: Jasná identifikace a profesionální zvládnutí názorové publicistiky.

Základní popis: Odlišení názorové publicistiky musí být jasné, stejně tak její autorství. Autoři jsou jasně identifikovatelní, většinou stálí spolupracovníci redakce. Názorová publicistika je propracovaná (např. „sloupek“ by neměl mít jen pár řádků), je z ní jasný nejen názor, ale také argumenty, které k němu autora/ku vedou.

id: PICTURES

Kritérium: S tématem nesouvisející ilustrační, nevhodné či zavádějící fotografie. Hodnotící jednotka je článek.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro celé vydání):

id: VARIETY

Kritérium: Časopisy využívají širokou škálu žánrů

Základní popis: Časopisy jsou žánrově pestré, je v nich celá škála žánrů, např. rozhovory, reportáže, story, anketa, názorová publicistika apod.

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama nebo PR články jsou jednoznačně odlišeny od redakčního obsahu

Základní popis:

Hodnocení C: Reklama nebo PR články nejsou opakovaně žádným způsobem označeny.

Hodnocení B: Reklama nebo PR články jsou opakovaně označeny nedostatečně. Označení advertorial apod. nemusí být běžnému čtenáři jasné, reklama by neměla používat stejnou grafiku jako redakční obsah, označení inzerce by nemělo být schované, psané malým písmem nebo snadno přehlédnutelné.

Hodnocení A: Reklama nebo PR články jsou zřetelně a jednoznačně označeny všeobecně známými výrazy (inzerce,reklamní sdělení) a jsou snadno odlišitelné od redakčního obsahu. 

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický. 

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků z periodik, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů brali jako bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod). 

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal 0.5 bodu). 

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.85
B+0.7 až 0.8
B0.6 až 0.7
B-0.5 až 0.6
Cmenší než 0.5

Metodika výzkumu – publicistické časopisy – Vlna podzim 2021

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah tištěné publicistiky na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli:  Adéla Hiblerová, Tomáš Zálešák, Lada Čápová, Matěj Pastír, Nina Kodhaj, Johana Nelibová, Vojtěch Labuda, Petra Jirmusová, Markéta Beštová.

 Výběr médií

Zvolili jsme následující publicistické časopisy

 • týdeníky: Respekt, Reflex, Týden, Euro, Ekonom, Téma, Echo, Hrot
 • čtrnáctideník: A2
 • měsíčníky: Reportér
 • Dvouměsíčník: Finmag

Výběr kódovaného vzorku – článků

Pro měsíčníky bylo vybráno pět vydání, každý druhý měsíc od prosince 2020 do srpna 2021 – tzn. prosinec 2020, únor 2021, duben 2021, červen 2021, srpen 2021. Týdeníky byly vybrány z těchto  týdnů  9. 8., 28. 6., 17. 5., 5. 4., a 22. 2. 2021. Čtrnáctideník A2 byl vzorkován ze dnů 2. 12. 2020, 3. 2. 2021, 31. 3. 2021, 26. 5. 2021, 4. 8. 2021. Výjimku tvořil vzorek časopisu Euro, kde došlo ke změně majitele a k výpadku jeho vydávání. Vzorek tak byl vytvořen z vydání:  7. 12. 2020, 22. 3. 2021, 17. 5. 2021, 12. 7. 2021 a 9. 8. 2021. Z každého vydání byly kódovány všechny články.

Dohromady bylo nakódováno 2168 článků.

Hodnocená kritéria

Hodnocená kritéria – obecná (pro celý titul):

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci

Základní popis: Snadno dostupná má být základní informace o redakci (kontakty apod.). V tiráži by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného titulu, tedy kdo jsou členové redakce a jak je možné je kontaktovat. Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah titulu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení pouze základních kontaktů na redakci je 0.5, za možnost kontaktovat přímo novináře (např. univerzální formát mailové adresy) získávají 0. Hodnocení A tak může získat jen ten titul, který uvádí jak obecné kontaktní údaje, tak možnost autor(k)y přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o vydavateli

Základní popis: Snadno dostupná informace o vydavateli v tiráži. Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o vydavateli, zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi

Základní popis: Snadno dostupné informace o skutečném vlastníkovi. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastnictví v podobě offshorové společnosti či akcií na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu. Zaměřujeme se především na úsilí.

id: PUBLISHER

Kritérium: Naplnění tiskového zákona v otázce vydavatele

             Z tiskového zákona: 

Musí uvedeny tyto povinné údaje:

a) název periodického tisku,

b) označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,

c) četnost (periodicita) jeho vydávání,

d) označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,

e) místo vydávání,

f) číslo a den vydání,

g) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,

h) název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.

ID: CONFLICT                       

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud píše o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.                

Základní popis: Majitel média nemá být ve střetu zájmů. V tom se nachází pokud je politicky exponovanou osobou anebo má vysoký objem obchodu se státem nebo pokud podniká v oblastech státem silně regulovaných. Médium má v článcích o svém majiteli a jeho dalších firmách uvádět, že se jedná o majetek majitele či přímo  majitele a to bez ohledu na to, zda je v konfliktu zájmu či nikoli.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé články/fotky):

id: CLICKBAIT

Kritérium: Titul se vyhýbá zavádějícím titulkům

Základní popis: V obsahu se nenacházejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímo vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné. 

Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením stránky, rubriky, použitím titulku v kurzivě. 

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje

Základní popis: Výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu mají být jasně označené. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, pak by toto mělo být jednoznačně řečeno v úvodu textu.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost článku není uměle zvyšována

Základní popis: Důležitost článku nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: CLOSENESS

Kritérium: Blízkost článku není vytvářena uměle

Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Článek nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují, ani nezneužívají stereotypů

Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace.

id: NEWS (dříve EDITORIALS)

Kritérium: Pokud časopis obsahuje i rubriky či texty označené jako zprávy, nesmí obsahovat publicistické prvky. Pozor – pokud jde o zpravodajské analýzy, může zpravodajský žánr obsahovat kromě standardního zpravodajského zdrojování také analytické prvky a z nich vycházející závěry.

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory, komentáře a hodnocení.

id: OPINIONS

Kritérium: Jasná identifikace a profesionální zvládnutí názorové publicistiky.

Základní popis: Odlišení názorové publicistiky musí být jasné, stejně tak její autorství. Autoři jsou jasně identifikovatelní, většinou stálí spolupracovníci redakce. Názorová publicistika je propracovaná (např. „sloupek“ by neměl mít jen pár řádků), je z ní jasný nejen názor, ale také argumenty, které k němu autora/ku vedou.

id: PICTURES

Kritérium: S tématem nesouvisející ilustrační, nevhodné či zavádějící fotografie. Hodnotící jednotka je článek.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro celé vydání):

id: VARIETY

Kritérium: Časopisy využívají širokou škálu žánrů

Základní popis: Časopisy jsou žánrově pestré, je v nich celá škála žánrů, např. rozhovory, reportáže, story, anketa, názorová publicistika apod.

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama nebo PR články jsou jednoznačně odlišeny od redakčního obsahu

Základní popis:

Hodnocení C: Reklama nebo PR články nejsou opakovaně žádným způsobem označeny.

Hodnocení B: Reklama nebo PR články jsou opakovaně označeny nedostatečně. Označení advertorial apod. nemusí být běžnému čtenáři jasné, reklama by neměla používat stejnou grafiku jako redakční obsah, označení inzerce by nemělo být schované, psané malým písmem nebo snadno přehlédnutelné.

Hodnocení A: Reklama nebo PR články jsou zřetelně a jednoznačně označeny všeobecně známými výrazy (inzerce,reklamní sdělení) a jsou snadno odlišitelné od redakčního obsahu. 

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický. 

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků z periodik, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů brali jako bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod). 

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal 0.5 bodu). 

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.85
B+0.7 až 0.8
B0.6 až 0.7
B-0.5 až 0.6
Cmenší než 0.5

Metodika výzkumu – publicistické časopisy – Vlna podzim 2020

Pro zpracování výzkumu jsme zvolili metodu kvalitativního výzkumu a ručně kódovali vybraný obsah tištěné publicistiky na základě předem definovaných kritérií (viz kapitola Hodnocená kritéria).

Výzkumný tým

Základní kódovací kniha vznikla ve spolupráci s Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D., z brněnské Masarykovy univerzity. Tým kodérů vedla Klára Jechová. Jeho členy byli studenti magisterského oboru Studia nových médií: Štěpán Šanda, Markéta Škaldová a František Pfann.

Výběr médií

Zvolili jsme následující publicistické časopisy

 • týdeníky: Respekt, Reflex, Týden, Euro, Ekonom, Téma, Echo
 • čtrnáctideník: A2
 • měsíčníky: Reportér, Revue Forum
 • Dvouměsíčník: Finmag

Výběr kódovaného vzorku – článků

Kódovány byly všechny strany, byl vybrán vzorek 10 náhodně vybraných čísel, a to konkrétně (dvouměsíčník květen 2018-leden 2020; měsíčníky duben 2019-leden 2020; čtrnáctideníky září 2019-leden 2020; týdeníky září 2019-leden 2020 (září – 1. a 2. číslo měsíce; říjen – 3. a 4. číslo měsíce; listopad – 3. a 4. číslo měsíce; prosinec – 1. a 2. číslo měsíce; leden – 2. a 3. číslo měsíce)

Dohromady bylo nakódováno přes 4000 článků.

Hodnocená kritéria

Hodnocená kritéria – obecná (pro celý titul):

id: EDITORS

Kritérium: Snadno dostupná informace o redakci
Základní popis: Snadno dostupná má být základní informace o redakci (kontakty apod.). V tiráži by měla být snadno dostupná základní informace o organizační struktuře samotného titulu, tedy kdo jsou členové redakce a jak je možné je kontaktovat. Metodologické vysvětlení: Smyslem tohoto kritéria je, aby bylo zřejmé, kdo tvoří autorský obsah titulu a jak kontaktovat přímo autora. Za uvedení pouze základních kontaktů na redakci je 0.5, za možnost kontaktovat přímo novináře (např. univerzální formát mailové adresy) získávají 0. Hodnocení A tak může získat jen ten titul, který uvádí jak obecné kontaktní údaje, tak možnost autor(k)y přímo kontaktovat.

id: FINANCE

Kritérium: Snadno dostupná informace o vydavateli
Základní popis: Snadno dostupná informace o vydavateli v tiráži. Stejně tak by měly být snadno dostupné údaje o vydavateli, zejména informace o účetní závěrce a výroční zpráva by měly být dosažitelné na serveru Justice.cz.

id: OWNER

Kritérium: Snadno dostupná informace o vlastníkovi
Základní popis: Snadno dostupné informace o skutečném vlastníkovi. Čtenář by měl mít možnost snadno dohledat, kdo je skutečným vlastníkem média. Vlastnictví v podobě offshorové společnosti či akcií na doručitele snižují důvěryhodnost publikovaného obsahu. Zaměřujeme se především na úsilí.

id: PUBLISHER

Kritérium: Naplnění tiskového zákona v otázce vydavatele

             Z tiskového zákona: 

Musí uvedeny tyto povinné údaje:

a) název periodického tisku,

b) označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,

c) četnost (periodicita) jeho vydávání,

d) označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,

e) místo vydávání,

f) číslo a den vydání,

g) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,

h) název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.

ID: CONFLICT                       

Kritérium: Médium nemá být v konfliktu zájmů. Pokud píše o majetku vlastníka či o vlastníkovi, má o tom informovat.                

Základní popis: Majitel média nemá být ve střetu zájmů. V tom se nachází pokud je politicky exponovanou osobou anebo má vysoký objem obchodu se státem nebo pokud podniká v oblastech státem silně regulovaných. Médium má v článcích o svém majiteli a jeho dalších firmách uvádět, že se jedná o majetek majitele či přímo  majitele a to bez ohledu na to, zda je v konfliktu zájmu či nikoli.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro jednotlivé články/fotky):

id: CLICKBAIT

Kritérium: Titul se vyhýbá zavádějícím titulkům
Základní popis: V obsahu se nenacházejí titulky, které obsahují falešné informace, jsou výrazně senzační, emotivně zabarvené bez přímo vztahu k tématu textu nebo jinak neodrážejí to, co je skutečným obsahem textu.

id: GENRES

Kritérium: Zpravodajské a publicistické žánry musí být pro čtenáře jasně odlišitelné. 

Základní popis: Odlišení musí být jasné, například označením stránky, rubriky, použitím titulku v kurzivě. 

id: SOURCES

Kritérium: Jasně označené výchozí zdroje
Základní popis: Výchozí zdroje při přebírání tématu či obsahu mají být jasně označené. Pokud téma článku, tématu či obsahu není původní, pak by toto mělo být jednoznačně řečeno v úvodu textu.

id: RELEVANCY

Kritérium: Důležitost článku není uměle zvyšována
Základní popis: Důležitost článku nemá být uměle zvyšována. Nemá docházet k vytváření umělé závažnosti tématu, a to ani pomoci zvýznamňování, například odkazováním na jiná, jen okrajově související, důležitější témata.

id: CLOSENESS

Kritérium: Blízkost článku není vytvářena uměle
Základní popis: Nemá docházet k umělému vytváření blízkosti tématu. Článek nemá uměle vyvolávat dojem, že se čtenáře dotýká (například překládání zahraničních jmen, aby to vypadalo, že se téma odehrává v ČR, absence domicilu, aby nebylo jasné, že je téma zahraniční apod.).

id: STEREOTYPIZATION

Kritérium: Články nezobecňují ani nezneužívají stereotypů
Základní popis: Nemá docházet k stereotypizaci a zobecňujícím tvrzením. Záměrné zkreslení obsahu do novinářské práce nepatří, ať již je to zobecňující tvrzení, stereotypizace.

id: NEWS (dříve EDITORIALS)

Kritérium: Pokud časopis obsahuje i rubriky či texty označené jako zprávy, nesmí obsahovat publicistické prvky. Pozor – pokud jde o zpravodajské analýzy, může zpravodajský žánr obsahovat kromě standardního zpravodajského zdrojování také analytické prvky a z nich vycházející závěry.

Základní popis: Zpravodajství neobsahuje názory, komentáře a hodnocení.

id: OPINIONS

Kritérium: Jasná identifikace a profesionální zvládnutí názorové publicistiky.

Základní popis: Odlišení názorové publicistiky musí být jasné, stejně tak její autorství. Autoři jsou jasně identifikovatelní, většinou stálí spolupracovníci redakce. Názorová publicistika je propracovaná (např. „sloupek“ by neměl mít jen pár řádků), je z ní jasný nejen názor, ale také argumenty, které k němu autora/ku vedou.

id: PICTURES

Kritérium: S tématem nesouvisející ilustrační, nevhodné či zavádějící fotografie. Hodnotící jednotka je článek.

Hodnocená kritéria – obsahová (pro celé vydání):

id: VARIETY

Kritérium: Časopisy využívají širokou škálu žánrů

Základní popis: Časopisy jsou žánrově pestré, je v nich celá škála žánrů, např. rozhovory, reportáže, story, anketa, názorová publicistika apod.

id: ADVERTISING

Kritérium: Reklama nebo PR články jsou jednoznačně odlišeny od redakčního obsahu
Základní popis:

Hodnocení C: Reklama nebo PR články nejsou opakovaně žádným způsobem označeny.

Hodnocení B: Reklama nebo PR články jsou opakovaně označeny nedostatečně. Označení advertorial apod. nemusí být běžnému čtenáři jasné, reklama by neměla používat stejnou grafiku jako redakční obsah, označení inzerce by nemělo být schované, psané malým písmem nebo snadno přehlédnutelné.

Hodnocení A: Reklama nebo PR články jsou zřetelně a jednoznačně označeny všeobecně známými výrazy (inzerce,reklamní sdělení) a jsou snadno odlišitelné od redakčního obsahu. 

Škála pro hodnocení článků

Protože nám jde o popis běžné praxe jednotlivých médií, nikoli o jednotlivé excesy, rozhodli jsme se kódovaný obsah označit jako bezproblémový, částečně problematický a problematický. 

U těch kritérií, která jsou kódována přímo z obsahu jednotlivých článků ze serverů, jsme výskyt nenaplnění kritérií do 15 % případů brali jako bezproblémový (ve výsledku dostal tedy 1 bod). 

Výskyt mezi 15 % až 30 % za částečně problematický (ve výsledku tedy dostal bod 0.5). 

Pokud byl výskyt chyby ve více než 30 % případů, klasifikovali jsme jej jako problematický (ve výsledku tedy dostal 0 bodů).

Výsledná škála pro hodnocení médií

Pro zařazení webů do kategorií A, A-, B+,B, B- a C jsme zvolili následující přepočet z průměrného počtu získaných bodů:

KategoriePrůměrný počet bodů
Avětší nebo roven 0.85
A-0.8 až 0.85
B+0.7 až 0.8
B0.6 až 0.7
B-0.5 až 0.6
Cmenší než 0.5

Bez nezávislých médií se nemůžeme správně rozhodovat. Podpořte nás.

Cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více o ochraně osobních údajů zde.

Pomáhají ke správnému fungování webových stránek a k přístupu k jejich zabezpečeným částem. Použití těchto cookies není možné odmítnout.

Umožňují analyzovat využívání webových stránek jejich návštěvníky, za účelem jejich vylepšování. Pomáhají nám získat informace o metrikách, počtu návštěvníků, míře okamžitého opuštění, zdroji návštěvnosti atd.