Jak zažádat o grant?


NFNŽ pravidelně vypisuje grantové výzvy, kterých se můžete zúčastnit v případě, že splňujete všechny náležitosti a podmínky účasti. V případě, že není aktuálně vypsané žádné grantové kolo, můžete nám poslat vlastní návrh projektu na e-mail [email protected]

Kdo může o grant žádat?

 • Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nevykazují závislost na politických či významných ekonomických silách a tuzemské či zahraniční veřejné moci. O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.
 • Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).
 • Přesný popis podmínek poskytování příspěvků naleznete v zakládací listině NFNŽ (čl. VII).
 • Co musí vaše žádost obsahovat?
 • Pokud se chcete zúčastnit grantové výzvy či nám posíláte svůj námět na projekt mimo vyhlášenou výzvu, je vždy nutné splnit následující:
 • Námět odevzdávejte na předem stanoveném formuláři.
 • K žádosti připojte rozpočet.

Je nutné doložit i integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům vašeho statutárního orgánu. Jestliže žádáte o příspěvek ve výši alespoň 250 000 korun, musíte kromě integrovaného prohlášení doložit také další povinné přílohy, specifikované ve směrnici o kvalifikačních kritériích pro granty (čl. III).

Jak se žádost posuzuje?

Každá žádost je posouzena dvěma externími hodnotiteli, kteří posuzují následující oblasti:

 • kvalitu zpracování žádosti, ve které jsou jasně stanoveny cíle projektu a aktivity vedoucí k jejich dosažení;
 • profesní věrohodnost redakce a osob zapojených do realizace;
 • nezávislost redakce na politických a ekonomických zájmech;
 • míru dopadu výstupů projektu;
 • celospolečenskou důležitost tématu.
 • U grantových výzev jsou žadatelé s nejvyšším bodovým ohodnocením vyzváni, aby své projekty představili a obhájili na slyšení před správní radou, která následně rozhodne o udělení finančního příspěvku.

U žádostí o podporu, které jsou posuzovány mimo vyhlášené grantové výzvy, probíhá hodnocení žádostí dvoukolově. V prvním kole předkládá žadatel správní radě ke schválení pouze projektový záměr (sice ve stručné podobě, ale již na předepsaném formuláři žádosti o podporu spolu s rozpočtem). Pokud správní rada námět schválí a rozhodne o schvalování nadačního příspěvku na dalším zasedání, musí žadatel předložit spolu s finální verzí žádosti již všechny požadované přílohy.