Aktuality


Vyhlášení grantu: Podpora nezávislé žurnalistiky

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie. Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky.

Podmínky grantového kola

Grant je určen redakcím, které nepatří do velkého zavedeného vydavatelství a nejsou finančně propojeny s politickým uskupením či zájmovou skupinou. O grant se mohou ucházet také jednotlivci. Zájemci o podporu musí předložit náměty na projekt na předem stanoveném formuláři spolu s rozpočtem, který je nedílnou součástí projektu.

Maximální výše podpory: 500.000 Kč

Vyhlášení grantové výzvy: 14. 9. 2017

Uzávěrka pro přihlášení: 14. 10. 2017

Oznámení výsledků udělení grantů: do 14. 11. 2017

Maximální délka trvání projektu: 6 měsíců

Náležitostí žádosti o podporu

Spolu s Žádostí o grant a Rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu.

V souladu se Směrnicí o kvalifikačních kritériích pro granty musí žadatel, který žádá o příspěvek vyšší než 250.000 Kč, doložit kromě výše uvedeného Integrovaného prohlášení ještě tyto dokumenty:

  • Finanční výkazy za poslední 3 ukončené finanční roky a za dostupné období probíhajícího finančního roku.
  • Souhrnné informace o všech zainteresovaných osobách na podnikání žadatele, s výjimkou informací, které jsou zjistitelné z finančních výkazů nebo výroční zprávy žadatele (bližší informace k požadovaným dokumentům naleznete v čl. III. uvedené Směrnice)

Posouzení žádosti

Každá žádost bude posouzena třemi externími hodnotiteli, jejichž jména jsou v průběhu hodnocení neveřejná. Jádrem hodnocení jsou tyto základní kritéria: kvalita zpracování projektu, společenská závažnost tématu, míra investigace či analytičnosti a předběžně odhadovaný společenský dopad. Tyto kritéria se promítají do celkového hodnocení (viz osnova). Hodnocení bude předloženo Správní radě, která se ve své diskusi opírá o hodnocení expertů a na základě jejich doporučení může vyzvat žadatele k doplnění projektové žádosti či projekt schválit bez dalších výhrad či jej naopak zcela zamítnout.

Osnova hodnocení:

  •  Kvalita zpracování projektu, zejména s důrazem na novost tématu a míru investigace či analytické práce. (30 bodů)
  •  Nakolik se téma zabývá věcí veřejného zájmu a nakolik přispívá k veřejné debatě. (30 bodů)
  • Předpokládaný zásah počtu čtenářů či konzumentů informací, dále pak zohlednění nových forem oslovení potenciálních konzumentů. (20 + 10 bodů)
  • Profesní věrohodnost žadatele včetně zkušeností a kvalit lidí zapojených do projektu. (10 bodů)

Žádost o podporu zasílejte spolu s rozpočtem a požadovanými přílohami do 14.10. 2017 na email [email protected]. Děkujeme.