Aktuality


Vyhlášení grantu: Máme spravedlivou justici?

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je upozornit veřejnost na stav naší justice a to především soudní praxe.

Soudní moc je jedním ze základních mocenských pilířů naší společnosti. Soudní systém chrání občany a jejich práva, dohlíží nad výkonem veřejné správy a zároveň je poslední instancí pro prosazení ústavního pořádku a obranu společenských hodnot. Každodenní rozhodovací praxe soudů, způsob nalézání spravedlnosti a její upevňování podstatným způsobem přispívají ke stavu naší společnosti a to především k důvěře občanů ve stát.

Cílem této grantové výzvy je poukázat na systémové i dílčí nedostatky, či selhání justičního systému a jeho společenské funkce a otevřít tak cestu k celospolečenské debatě o jejich nápravě a prevenci.

Podmínky grantového kola

Maximální výše podpory: 500.000 Kč
Celková částka alokovaná na grantovou výzvu: 1.500.000 Kč
Vyhlášení grantové výzvy: 30. 5. 2017
Uzávěrka pro přihlášení: 15.6. 2017
Oznámení výsledků udělení grantů: do 30. 6. 2017
Maximální délka trvání projektu: 6 měsíců

Grant je určen redakcím, které nepatří do velkého zavedeného vydavatelství a nejsou propojeny s politickým uskupením či zájmovou skupinou. O grant se mohou ucházet také jednotlivci. Zájemci o podporu musí předložit náměty na projekt na předem stanoveném formuláři spolu s rozpočtem, který je nedílnou součástí projektu.

Náležitostí žádosti o podporu

Spolu s Žádostí o grant a Rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu.
V souladu se Směrnicí o kvalifikačních kritériích pro granty musí žadatel, který žádá o příspěvek vyšší než 250.000 Kč, doložit kromě výše uvedeného Integrovaného prohlášení ještě tyto dokumenty:

  1. Finanční výkazy za poslední 3 ukončené finanční roky a za dostupné období probíhajícího finančního roku.
  2. Podrobnou organizační strukturu s uvedením počtu zaměstnanců.
  3. Informace o zaměstnancích dle jejich zařazení v organizační struktuře žadatele (typ úvazku, celkové osobní náklady zaměstnance v dané skupině zaměstnanců).
  4. Souhrnné informace o všech zainteresovaných osobách na podnikání žadatele, s výjimkou informací, které jsou zjistitelné z finančních výkazů nebo výroční zprávy žadatele (bližší informace k požadovaným dokumentům naleznete v čl. III. uvedené Směrnice).

Posouzení žádosti

Každá žádost bude posouzena dvěma externími hodnotiteli, jejichž jména jsou v průběhu hodnocení neveřejná. Hodnocení bude předloženo Správní radě, která se ve své diskusi opírá o hodnocení expertů a na základě jejich doporučení může vyzvat žadatele k doplnění projektové žádosti či projekt schválit bez dalších výhrad či jej naopak zcela zamítnout. Jsou-li daná dvě hodnocení výrazně odlišná, může být projekt předán k posouzením třetím hodnotitelem, kdy Správní rada následně pracuje s těmi dvěma hodnoceními, která si jsou ve svém vyznění nejblíže.

Osnova hodnocení:

  1.  Kvalita zpracování žádosti (0-10bodů)
  2.  Profesní věrohodnost redakce včetně zkušeností a kvalit redaktorů zapojených do projektu (0-10 bodů)
  3. Nezávislost redakce na politických a podnikatelských zájmech a zájmech inzerentů (0-10 bodů)
  4. Dopad výstupů uveřejněných v médiu na základě počtu čtenářů a citační historie (0-10 bodů)
  5. Celkové zhodnocení – doporučuji, doporučuji s výhradami, nedoporučuji
Maximum je 40 bodů, plus může být udělen bonus 10 bodů za originalitu.
Žádost o podporu zasílejte spolu s rozpočtem a požadovanými přílohami do 15. 6. 2017 na email [email protected]. Děkujeme.