Aktuality


Regulace volební kampaně vs. svoboda projevu

Nadační fond nezávislé žurnalistiky považuje zahájení přestupkového řízení proti spolku Svoboda projevu za krajně nešťastné a ve své podstatě nebezpečné pro svobodu projevu v České republice.

Jádrem údajného přestupku má být propagace knihy Žlutý baron prostřednictvím turné po České republice. Autory knihy jsou redaktoři Deníku Referendum. Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí naplňují materiály spojené s propagací této knihy znaky volební kampaně podle článku 16 odst. 1 zákonu č. 247/1995 Sb. V něm se praví, že: „Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch, včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.”

Dle interpretace Úřadu je propagace výsledků novinářské práce považována za součást volební kampaně jen proto, že se týká jednoho z kandidujících, bez ohledu na další nutné podmínky. Obecná pravidla nemohou být vykládána v tom smyslu, že jakékoli vystoupení určité skupiny lidí pro či proti nějakému politickému seskupení, je automaticky politickou kampaní. Dle našeho soudu zcela chybí aktivní a záměrné konání ve prospěch kandidáta či kandidatury určité strany. Respektive to, že někdo vystupuje proti kandidátovi na poslance či proti kandidující straně nebo seskupení, v tomto případě Andreji Babišovi, automaticky neznamená, že se jedná o volební kampaň.

Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 526/98 dovodil, že právo na svobodu slova a právo na informace je jedním ze základních kamenů demokratického právního státu a právo zásahu do těchto práv musí být posuzováno co nejvíce restriktivně. Pokud bychom dopustili široký výklad zmíněného zákona, který zvolil Úřad, de facto bychom od vyhlášení voleb do dne konání voleb znemožnili zveřejňování výsledků žurnalistické práce, které se týkají některého z kandidátů. Zakázali bychom zveřejňování informací a názorů. Ať už v knize, na webu, nebo formou veřejných představení knih a filmů. Taková interpretace je tedy v přímém rozporu s právem na svobodu projevu a informace, které jsou tak důležité právě v období voleb.

Josef Šlerka, výkonný ředitel NFNZ