Jak žádat o grant


 
NFNZ pravidelně vypisuje grantové výzvy, kterých se můžete zúčastnit v případě, že splňujete všechny náležitosti a podmínky účasti. V případě, že není aktuálně vypsané žádné grantové kolo, můžete nám poslat vlastní návrh projektu na e-mail info@nfzn.cz.

Kdo může
o grant žádat?

Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nevykazují závislost na politických či významných ekonomických silách a tuzemské či zahraniční veřejné moci. O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce.

Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu).

Přesný popis podmínek pro poskytování příspěvků naleznete v Zakládací listině NFNZ (Čl. VII).

Co musí vaše žádost obsahovat?

Pokud se chcete zúčastnit grantové výzvy či nám posíláte svůj námět na projekt mimo vyhlášenou výzvu, je vždy nutné splnit následující:

sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu. Jestliže žádáte o příspěvek ve výši alespoň 250.000 Kč, musíte kromě Integrovaného prohlášení doložit také další povinné přílohy specifikované ve Směrnici o kvalifikačních kritériích pro granty (čl.III)

Jak se žádost posuzuje?

Každá žádost je posouzena dvěma externími hodnotiteli, kteří posuzují následující oblasti:

  • kvalita zpracování žádosti, ve které jsou jasně stanoveny cíle projektu a aktivity vedoucí k jejich dosažení
  • profesní věrohodnost redakce a osob zapojených do realizace
  • nezávislost redakce na politických a ekonomických zájmech
  • míra dopadu výstupů projektu
  • celospolečenská důležitost tématu

U grantových výzev jsou žadatelé s nejvyšším bodovým ohodnocením vyzváni, aby své projekty představili a obhájili na slyšení před Správní radou, která následně rozhodne o udělení finančního příspěvku.

U žádostí o podporu, které jsou posuzovány mimo vyhlášené grantové výzvy, probíhá hodnocení žádostí dvoukolově. V prvním kole předkládá žadatel Správní radě ke schválení pouze projektový záměr (sice ve stručné podobě ale již na předepsaném formuláři žádosti o podporu spolu s rozpočtem). Pokud Správní rada námět schválí a rozhodne o schvalování nadačního příspěvku na dalším zasedání, musí žadatel předložit spolu s finální verzí žádosti již všechny požadované přílohy