Granty


 

Vyhlášení grantového kola na podporu medializace oblasti veřejných zakázek 

NFNZ - Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje grantovou výzvu, jejímž cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o problematice veřejných zakázek. Média, jimž bude grant udělen, se zaváží, že po dobu šesti měsíců budou představovat příklady dobré praxe v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek na místní úrovni, případně poukazovat na problémové kauzy.


Mají-li média přístup k informacím o zadaných veřejných zakázkách v jednoduché a uživatelsky příjemné formě, mohou dohlížet na regulérnost a hospodárnost při jejich zadávání, kontrolovat práci zodpovědných úředníků a motivovat zadavatele ke zlepšení praxe. Jedním z cílů této grantové výzvy je proto upozornit média na alternativní informační zdroje, které slouží ke kontrole veřejných prostředků. Udělení grantu redakci tudíž obnáší závazek, že redaktoři a redaktorky budou pro své příspěvky čerpat data zveřejněná na stránkách zIndex.cz a VsechnyZakazky.cz a využívat odbornosti jejich autorů.


Centrální databází vyhlášených veřejných zakázek je Věstník veřejných zakázek (VVZ), jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník je od 1. listopadu 2011 provozován společností NESS Czech s.r.o., která tuto službu převzala po České poště. VVZ obsahuje na evropské poměry dost informací, ale je značně nepřehledný a uživatelsky zbytečně složitý. Navíc uživatelům neumožňuje jednoduše vyhledávat a vyhodnocovat informace. Proto občanské sdružení Oživení ve spolupráci s Datlab, s.r.o. spustilo 20.6.2012 webový portál VsechnyZakazky.cz, který seskupuje data o veřejných zakázkách zadaných od r. 2007. Zakázky lze třídit podle základních kategorií a sledovat, co nejčastěji určitý zadavatel nakupuje, komu zakázky zadává, jaký používá druh soutěže, kolik dostává nabídek atp. Nespornou výhodou portálu je, že umožňuje vytváření statistik spolu s exportem dat do formátu xls pro další práci s daty. Prezentované informace mohou být doplněny nebo opravovány samotnými uživateli prostřednictvím komentářů k zakázkám. Data poskytuje ze své databáze společnost Datlab s.r.o., která je získává metodou tzv. screen scrapingu – automatizovaného stahování dat z Informačního systému o veřejných zakázkách a databáze zakázek Magistrátu hl. m. Prahy.

Stejný tým ekonomických a IT odborníků, který stojí za serverem VsechnyZakazky.cz, vytvořil také systém pro hodnocení veřejných zakázek jménem zIndex, který umí měřit, jak dobře města zadávají veřejné zakázky. Při hodnocení úřadu vychází autoři z tvrdých dat o jeho zakázkách za období 2013 - 2015. Z nich počítají 11 ukazatelů pokrývajících různé fáze zakázky od vypsání po plnění - například kolik firem se o zakázky uchází, nebo jestli se zakázky moc často neruší (detaily najdete v Dokumentaci). zIndex i jeho ukazatele nabývají hodnoty mezi 0 (nejhorší) a 100 (nejlepší). zIndex neumí změřit korupci ani plýtvání. Vysoká hodnota zIndexu ale znamená, že je pro ně menší prostor. Měří totiž dobrou praxi – jestli zakázky odpovídají mezinárodně uznávaným "pravidlům slušného chování", jak je například popisuje OECD, EU nebo Transparency International. Pokud má zadavatel nízký zIndex, neznamená to, že krade, ale že by měl vysvětlit, proč se od dobré praxe odchyluje. K tomu má prostor přímo na tomto webu, pod svým hodnocením. Pravidelné hodnocení výsledků zakázek představuje nástroj pro sledování vývoje úřadu, města, nemocnice nebo státního podniku v čase. V září 2017 bude projekt dále rozšířen o hodnocení zakázek realizovaných v období 2014-2016, jejichž zadavatelem byla jednotlivá ministerstva. zIndex sice zdaleka nedokáže změřit všechno, do veřejné debaty ale může přinést alespoň základní čísla – a motivovat zadavatele k snaze o zlepšení. Vznik zIndexu podpořila prostřednictvím Nadace OSF Americká obchodní komora, Skanska a Y Soft. Datové podklady o firmách poskytla Czech Credit Bureau. Donoři se zavázali neovlivňovat metodiku ani výsledky.

Akademici ze spolku EconLab (dříve Centrum aplikované ekonomie), který vznikl při Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Jeho cílem je podporovat datově a fakticky orientovaný ekonomický výzkum s přesahem do veřejné politiky. Kromě zIndexu stojí EconLab rovněž za projektem PolitickeFinance.cz. Členy sdružení jsou primárně studenti a absolventi IES FSV UK. Mezi klíčové osobnosti EconLabu patří ekonom a informatik Jiří Skuhrovec (autor analýz nad zakázkami pro NERV, MF a MMR) a ekonom Jan Soudek (CERGE-EI, Ernst & Young, GE Money Bank).

Podmínky grantového kola

Počet udělených grantů: 1 - 2
Výše jednoho grantu: 100 – 150 tisíc Kč (celkem bude rozděleno 300 tisíc Kč)
Vypsání grantů: 27. února. 2017
Uzávěrka pro přihlášení: 27. března 2017
Oznámení výsledků grantové výzvy: do 30. dubna 2017
Zahájení realizace podpořených projektů: od 1. června 2017

Délka trvání projektu: 6 měsíců

 

Finanční podpora je určena médiím s transparentní vlastnickou strukturou, která nevykazují závislost na politických či významných ekonomických silách a tuzemské či zahraniční veřejné moci. Udělení podpory je vyloučeno pro veřejnoprávní média (žadatelé však s nimi mohou spolupracovat při šíření výstupů projektu). O grant se mohou ucházet také jednotlivci působící mimo redakce. Podmínky pro poskytování příspěvků jsou blíže popsány v Zakládací listině NFNZ (Čl. VII).

 

Náležitosti žádosti o podporu

Zájemci o podporu musí předložit náměty na projekt na předem stanoveném formuláři spolu s rozpočtem, který je nedílnou součástí projektu. Spolu s žádostí o podporu a rozpočtem je třeba doložit Integrované čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků, bezúhonnosti a s výčtem všech vedených a hrozících sporů (soudních, rozhodčích či jiných) ve vztahu ke všem členům svého statutárního orgánu. Uvedené dokumenty je nutné zaslat elektronicky na adresu info@nfnz.cz nejpozději do 27. března 2017 (včetně). Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Posouzení žádosti

Každá žádost bude posouzena dvěma externími hodnotiteli, kteří posuzují následující oblasti: 1) kvalita zpracování žádosti, ve které jsou jasně stanoveny cíle projektu a aktivity vedoucí k jejich dosažení, 2) profesní věrohodnost redakce a osob zapojených do realizace, 3) míra dopadu výstupů projektu. Žadatelé s nejvyšším bodovým ohodnocením budou vyzváni, aby své projekty představili a obhájili na slyšení před Správní radou, která následně rozhodne o udělení finančního příspěvku.

 

Grantové kolo administrované NFNZ je realizováno za finanční podpory Americké obchodní komory.

 


Již uzavřené výzvy

NFNZ pravidelně vypisuje grantové výzvy, kterých se můžete zúčastnit v případě, že splňujete všechny náležitosti a podmínky účasti. Momentálně není vypsané žádné grantové kolo, můžete nám však poslat vlastní návrh projektu na e-mail info@nfzn.cz.